(673)

எம்ப ரத்தரல் லாரொடும் கூடலன்

உம்பர் வாழ்வையொன் றாக கருதிலன்

தம்பி ரானம ரர்க்குஅரங் கநகர்

எம்பி ரானுக்கெ ழுமையும் பித்தனே

 

பதவுரை

எம் பரத்தர் அல்லா ரொடும்

-

என்னைப்போலே அநந்ய ப்ரயோஜநரா யிராதவர்களோடு;

கூடலன்

-

(நான்) கூடமாட்டேன்;

உம்பர் வாழ்வை

-

தேவதைகளின் ஸ்வர்க்கம் முதலிய போகங்களையும்

ஒன்று ஆக

-

ஒரு புருஷார்த்தமாக

கருதலன்

-

எண்ணமாட்டேன்;

அமரர்க்கு

-

நிதயஸூரிகளுக்கு

தம்பிரான்

-

ஸ்வாமியாய்

அரங்கம் நகர்

-

கோயிலிலே எழுந்தருளியிருக்கிற

எம்பிரானுக்கு

-

பெரிய பெருமாள் விஷயத்தில்

ஏழுமையும்

-

எப்போதும்

பித்தன்

-

பித்தனாகா நின்றேன்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஸம்ஸாரத்தில் வெறுப்பும் கைங்கரியத்தில் விருப்பும் இல்லையாகில் ப்ரஹ்மாதிகளின் ஸம்பத்தேயாகிலும் அதை நான் க்ருணமாகவே நினைப்பேன்; நித்யஸூரிகளெல்லாம் அநுபவிக்குமாபோலே ஸம்ஸாரிகளும் இழவாமல் அநுபவிக்கும்படி கோயிலிலே வந்து ஸூலபராகக் கண்வளர்ந்தருளுமவருடைய இந்த நீர்மையை நினைத்து ‘இது எத்திறம்!’ என்று மோஹிப்பதே எனக்குத் தொழிலாயிருக்கு மென்கிறார்.

 

English Translation

I neither mix with non devotees nor consider living like Lords a virtue. My Lord of Arangam, --my master for seven lives, --is the Lord of gods. I only crave for him.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain