(634)

உள்ளே யுருகி நைவேனை உளளோ இலளோ வென்னாத

கொள்ளை கொள்ளிக் குறும்பனைக் கோவர்த் தனனைக் கண்டக்கால்

கொள்ளும் பயனொன் றில்லாத கொங்கை தன்னைக் கிழங்கோடும்

அள்ளிப் பறித்திட் டவன்மார்வில் எறிந்தென் அழலை தீர்வேனே


பதவுரை

உள்ளே உருகிநைவேனை

-

உள்ளுக்குள்ளேயே கரைந்து நைந்து போகிற என்னைப்பற்றி

உள்ளோ இலளோ என்னாத

-

“இருக்கிறாளா? செத்தாளா?“ என்றும் கேளாதவனாய்

கொள்ளை கொள்ளி

-

என்ஸர்வஸ்வத்தையும் அபஹரித்துக்கொண்டவனாய்

குறும்பனை

-

(பெண்கள் திறத்திலே) பொல்லாங்கு செய்யுமவனான

கோவர்த்தனனை

-

கண்ணபிரானை

கண்டகால்

-

(ஒருகால்) நான் காணப்பெற்றேனாகில்

கொள்ளும் பயன் ஒன்று இல்லாத

-

(ஆட்டுக்கழுத்தல் முலைபோலே) உபயோகமற்றதான்

கொங்கை தன்னை

-

(என்னுடைய இந்த) முலையை

கிழங்கோடும் அள்ளி பறித்திட்டு

-

வேர்முதலோடே பற்றிப்பிடுங்கி

அவன் மார்வில் எறிந்து

-

அந்த க்ருஷ்ணனுடைய மார்பிலே எறிந்துவிட்டு

என் அழலை

-

எனதுக்கத்தை

தீர்வேன்

-

போக்கிக்கொள்ளப் பெறுவேன்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- உள்ளுக்குள்ளே உருகி நைந்துகொண்டிராநின்ற என்விஷயத்திலே சிறிது ஆராய்ச்சியுமில்லாதவனும், என்னை வெறுத்தரையாக்கினவனும், குறும்பு செய்யவதற்கென்றே பிறந்தவனுமான கோபாலக்ருஷ்ணனை ஒருகால் நான்காணப்பெற்றேனாகில், ஆட்டின் கழுத்தில் முலைபோலே என் மார்பில் வ்யர்த்தமாக முளைத்துக்கிடக்கிற இப்பாழும் முலைகளை வேர்பறியாகப் பறித்து அவனுடைய மார்விலே விட்டெறிந்து என்துக்கம் தீரப்பெறுவேனென்கிறாள்.

உள்ளோ இலளோ என்னாத - இங்கேற வந்து முகங்காட்டாவிட்டாலும் “அவள் பிழைத்திருக்கிறாளா ஒழிந்தாளா?“ என்று ஸாமாந்யமாகப் பிறரை விசாரிக்கலாமே, என்னைப்பற்றி அவனுக்கு எள்ளவாவது கவலையிருந்தாலன்றோ விசாரிக்கப்போகிறான், தன்பெருமையும் தன்போகமுமே தனக்குப் பெருஞ்செல்வமாயிருப்பதால் நானொரு சரக்கு இருப்பதாகவும் அவனுக்கு எண்ணமில்லை என்றவாறு. கொள்ளை கொள்ளி - கொள்ளை கொள்பவன், ஸர்வ ஸ்வாபஹாரம் செய்பவன். இ-பெயர்விகுதி. “கோவர்த்தன்னை“ என்றவிடத்து “பெண்களை வெறுந்தரையாக்கும், பசுக்களை ஒன்று நூறாயிரமாக்கும்” என்ற வியாக்கியான ஸ்ரீஸூக்தியின் அழகு காண்க. “***“ (கா-வர்த்தயதீதி கோவர்த்கந) என்ற வ்யுத் பத்தியில் நோக்கு. “கண்டக்கால்“ என்றசொல்லாற்றலால், அவன் பசுக்களின்பின்னே போமவனாகையாலே அவனைக்காண்பது அருமை என்பது விளங்கும், வருந்தி ஒரகால் காணப்பெற்றேனாகில் என்க.

“கொள்ளும்பயன்னென்றில்லாத“ என்றவிடத்து, - “கன்னவிலுங் காட்ட கத்தோர் வல்லிக் கடிமலரின், நன்னறுவாசம் மற்றாரானுமெய்தாமே, மன்னும் வநுறிலத்துவாளாங்கு உகுத்ததுபோல், என்னுடைய பெண்மையும் என்னலனு மென்முலையும், மன்னுமலர்மங்கை மைந்தன் - கண்புரத்துப் பொன் மாலைபோல் நின்றவன்றன் பொன்னகலம் தோயாவேல், எல்னிவைதான் வாளா எனக்கே பொறையாகி, முன்னிருந்து மூக்கின்று மூவாமைக்காப்பதோர், மன்னுமருந்தறிவீரில்லைபே“ என்ற பெரியதிருமடல் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. எம்பெருமானை அணைத்துகொள்வதற்கு, உறுப்பல்லாத என்றபடி “கிழங்ர்கடமு அள்ளிப்பறித்திட்டு“ என்றதனால் அளவிறந்த (ஆற்றாமை புலப்படும் சத்துருவை நோக்கி “உன்னை வேரோடு களைத்து ஒழித்துவிடுகிறேன்கிடாய்“ என்பாரைப்போலே உள்ளுள்ள கோபமும் துக்கமும் தோன்றச் சொல்லுகிறபடி. இங்குக் கழிங்கு என்றது ஆத்மவஸ்துவை என்றருளிச்செய்வர் “தடம்புனலசடைமுடியன் தனியொரு கூறமர்ந்துறையும் உடம்புடையான் கவராத உயிரினால் குறைவிலமே.“ என்றபடி பகவதநுபவத்துக்கு உபயுக்தமாகாத ஆத்மாத்மீயங்களெல்லாம் உபேக்ஷிக்கப்படுமிறே ஆழ்ந்த பக்தியையுடையவர்களுக்கு “***“ (நதேஹம்நப்ராணாந்நசஸுகமசேஷாபிலஷிதம் நாசாத்மாநம நாந்யத் கிம்பி தவ சேஷத்வ விபவாத். பஹிர்பூதம் நாத! க்ஷணமபி ஸஹே யாதுஸததா விநாஸம்தத், ஸத்யம் மதுமதந! விஜ்ஞாபநமிதம்.) என்ற ஆளவந்தார் ஸ்ரீஸூக்தி அறியத்தக்கது.

“கொங்கை தன்னைக் கிழங்கோடும் அள்ளிப் பறித்திட்டு எறிந்து என்னழலைத் தீர்வேனே“ என்றால் போராதோ? “அவன்மார்வில் எறிந்து“ என்பானேன்? என்னில், இம்முலைகளால்தான் படும்பாட்டை, * பெண்ணின் வருத்த மறியாகத பெருமானான அவனும் படவேணுமென்ற கருத்தினாலென்க. இம்முலைகள் அவன்மார்வில் ஏறி அவனைக் கும்மிக்குமைக்க வேணும் என்று நினைக்கிறாளாய்த்து. இக்கஷ்டத்தை அவனும் பட்டானாகில் அதுவே இவள் அழல் தீர்ந்தபடிபோலே. அழல் - தாபம்.

 

English Translation

The Lord of Govardhana my lover is a terrible highway-bandit. While I pine away, he does not care to inquire if I am living or dead. If ever I see that rogue, I shall tear these worthless breasts of mine by their roots, and fling them on his beautiful chest, then settle my score with him.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain