(3782)

துணையுஞ்சார்வுமாகுவார்போல் சுற்றத்தவர்பிறரும்*

அணையவந்தவாக்கமுண்டேல் அட்டைகள்போல்சுவைப்பர்*

கணையொன்றுலேயேழ்மரமுமெய்த எங்கார்முகிலே*

புணையென்றுய்யப்பபோகிலல்லால் இல்லைகண்டீர்பொருளே*

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***– ஆபாஸபந்துக்கள் உபகாரம் செய்வாரைப்போலேயிருந்து தங்களுக்கு வேண்டிய ப்ரயோஜனங்களைத் தலைக்கட்டிக் கொள்வர்கள்; அவர்கள் நம்பத்தகுந்தவர்கவல்லர்; நம்பாதவர்களுக்கும் நம்பிக்கையுண்டாக்கி ஆபதஸகனாரும் ஸர்வேச்வரனைப் பற்றுமதோப்ரயோ ஜனமென்கிறது இப்பாட்டு.

சுற்றத்தவர் பிறரும் துணையுஞ்சார்வுமாகுவார் போலிருந்து அணையவந்த ஆக்கமுண்டேல் அட்டைகள் போல் சுவைப்பர்–துணையாவதென்று சார்வாவதென்? என்னில்;  ஸுகதுக்கங்களை ஸமமாகக் கொள்ளுகை ஆப்தலக்ஷணமாகையாலே அப்படி ஸுகதுக்கங்களை ஒக்கவநுபகிக்கை துணையாகுகை, வேறு போக்கடியில்லாத நிலைமையில் தாங்களே புலாகை–சார்வாகுகை இங்ஙனே துணையுஞ்சகாவுமாகக் கூடிய சுற்றத்தவர் உண்மையில் ஒருவர் கூட இல்லை;  அப்படியிருப்பதாக அபிநயிப்பார்களேயுள்ளார்களென்பது "ஆகுவார் போல்" என்பதனால் அறிவிக்கப்படுகிறது.  உண்மையில் துணையுஞ்சார்மாவான் எம்பெருமானொருவனேயென்பது குறிப்பு. துணையுஞ் சார்வுமாக மாட்டாதவர்கள் அணுகாமல் கடக்க நிற்கலாமே;  அப்படி நிற்காமல் 'இவர்கள் ரக்ஷகர்கள்' என்று பிரமிக்கும்படி நெருங்கி வர்த்திப்பர்கள்;  அப்படி வர்த்திப்பதற்குப் பயனயாதெனில்;  அணையவந்த ஆக்கமுண்டேல் அட்டைகள் போல் சுவைப்பர்–அணையவந்தவென்றது அணைந்து வந்தவென்றபடி, கைக்கு எட்டும்படியான ஸம்பத்து உண்டாகில், பசையற ரத்தத்தைக் கவர்ந்து குடிக்கும் அட்டைகள் போலே கவர்ந்து கொள்வர்களத்தனே, இதனால், ஆபாஸபந்துக்களின் நட்பு–நம்மிடத்திலுள்ளவற்றை எதேனு மொருவழியாலே கொள்ளை கொள்வதற்காகவேயன்றி மற்றொன்றுக்கு மன்ன என்றதாயிற்று.  ஆகவே, அவிச்வனதீயர்களான இவர்களை விட்டு விச்வஸநீயர்களில் தலைவனான எம்பெருமானையே துணையாகக் கொள்ளவடுக்குமென்கிறார் பின்னடிகளில்.

ஸுக்ரீவன் இராமனால் அபயப்ரதானம் செய்யப்பெற்ற பின்பும் மனத்தெளியாமல் வாலியின் பேராற்றலைப்பற்றிப் பலவாறு சொல்லி, வாலி மராமரங்களைத் துளைத்ததையும் துந்துபியின் உடலெலும்பை ஒருயோஜனை தூரம் துக்கியெறிந்ததையுங் குறித்துப் பாராட்டிக் கூறி, இவ்வாறு பேராற்றலமைந்தவை வெல்வது கூடுமோ? என்று சொல்ல, அது கேட்ட லக்ஷமணன் உனக்கு நம்பிக்கையில்லையாயின் இப்போது என்ன செய்யவேண்டுவது? என்ன ஸுக்ரீவன், 'இராமபிரான் நீறுபூத்த நெருப்புப்போலத் தோன்றிலும் வாலியின் வல்லமையை நினைக்கும் போது சங்கையுண்டாகின்றது; ஏழு மராமங்களைத் துளைத்து இந்த துந்துபியின் எலும்பையும் இருநூறு விரற்கடைதூரம் தூக்கியெறிந்தால் எனக்கு நம்புதலுண்டாகுமாறு என்று சொல்ல; ஸுக்ரீவனுக்கு நம்புதலுண்டாகுநாறு அவனது வார்த்தைக்கு இயைந்து இராமபிரான் துந்துபியின் உடலெலும்புக் குவியலைத் தனது காற் கட்டைவிரலினால் இரேசாய்த் தூக்கிப் பந்துயோஜனை துரத்துக்கு அப்பால் எறிய, அதனைக் கண்ட சுக்ரீவன் முன்பு உலராதிருக்கையில் வாலி இதனைத் தூக்கி யெறிந்தான்;  இப்போது உலர்ந்து போன விதனைத் துக்கியெறிதல் ஒரு சிறப்பன்று என்று கூற, பின்பு இராமபிரான் ஒரு பாணத்தை ஏழு மரங்களின் மேல் ஏவ, அது அம்மரங்களைத் துளைத்ததோடு ஏழுலகங்களையும் துளைத்துச் சென்று மீண்டும் அம்பறாத் தூணியையடைந்ததென்பது, கணையொன்றாலே யேழ்மரமுமெய்த வரலாறு, 'நம்மை ரஷிப்பனோ மாட்டானோ' என்று அடியாருக்குச் சங்கைபிறந்தால், அந்த சங்கையைப் போக்கி அரியன செய்தும் அடியாரைக் காத்தருள்பவன் என்ற மஹாகுணம் இந்தச் சரிதையினால் விளங்கும்.  இப்படி அரியன செய்து நம்பிக்கையையுண்டாக்கி அடியாரைக் காத்தருளவல்ல பெருமாள் நிற்க, இவனையே துணையாகவும் சார்வாகவும் பற்ற வேண்டியிருக்க அணையவந்தவாக்சமுண்டேல் அட்டைகள்போல் சுவைக்கின்ற பொய்யுறவினரைப் பற்றி அணையவந்தாக்சமுண்டேல் அட்டைகள் போல் சுவைக்கின்ற பொய்யுறவினரைப் பற்றி யொழிவதே!  என்ற நிர்வதேம் வெளிப்படுமாறு அருளிச் செய்தாராயிற்று.

எம்பெருமானுடைய மஹத்தான இளநார்யத்தையும், கைம்மாறு கருதாது அருளபுரியந் தன்மையையுங் கணிசித்து எங்கார் முகிலை என்றார். 'புணையென்று' என்றதனால் "என் காரியம் உனக்கே கடமை" என்று ஒரு வாய்ச் சொல் சொன்னமாத்திரத்தில் உஜ்ஜீவிக்க பிராப்தமாகும் என்பது தொளிக்கும் மனமொழி மெய்களாகிற முக்கரணங்களில் மொழியாகிற ஒருகரணமே அமையுமென்றதாயிற்று

 

English Translation

Friends and relatives gives you their time, but sup your wealth like leeches till it lasts.  Seek the prince who shot an arrow through seven trees, he is an oasis of freedom.  Other than him there is no way, this is certain

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain