(3563)

வேதியா நிற்கும் ஐவரால் வினையேனை மோது வித்து,

உன் திருவடிச் சாதி யாவகை நீதடுத் தென்பெறு தியந்தோ,

ஆதி யாகி யகலி டம்படைத் துண்டு மிழந்து கடந்திடந் திட்ட,

சோதி நீண்முடி யாய் தொண்ட னேன்மது சூதனனே.

 

பதவுரை

ஆகி ஆகி

-

காரணபூதனாய்க் கொண்டு

அகல் இடம் படைத்து

-

விஸ்தாரமான ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டித்து

உண்டு

-

(பிரளயத்திலே) வயிற்றிலே வைத்து நோக்கி

உமிழ்ந்து

-

பிறகு வெளிப்படுத்து (ஒரு கால்) அளந்து

இடந்திட்ட

-

(வரஹரூபியாய்) இடந்தவனே!

சோதி நீள் முடியாய்

-

உஜ்ஜ்வலமாய் நீண்ட திருவபிஷேகத்தை யுடையவனே!

தொண்டனேன் மது சூதன்னே!

-

என்னை யீடுபடுத்திக் கொண்ட மதுசூதனனே

விணையேனே

-

பாவியான வென்னை

வேதியான நீற்கும் ஐவரால்

-

இடைவிடாதே நலியும் பஞ்சேந் திரியங்களாலே

மோதுவித்து உன் திருவடி சாதியாவகை

-

உன் திருவடிகளைக் கிட்டாதபடி

நீ தடுத்து என் பெறுதி

-

நீ தடை செய்து என்ன பயன் பெற்றாயாகிறாய்;

அந்தோ

-

ஐயோ!

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- (வேதியாநிற்கும்.) ஆழ்வீர்! உம்மை நான் இந்த ப்ரக்ருதியிலே வைத்தது ஒரு ப்ரயோஜனத்துக்காகக் காணும்’ என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளமாக, பிரானே! என்னை இப்படி நலிவித்து என்ன ப்ரயோஜனம் கொள்ளப் பார்க்கிறாய்? என்கிறார்

‘வேதியாநிற்கும்’; என்கிற சொல் ‘வேத:’ என்கிற வட சொல்லடியாகப் பிறந்தது. தசமீ வேதம் க்ருத்திகா வேதம் என்பது முதலான வியவஹாரங்களில் வேதபதப்ரயோகம் காண்க. வேதமாவது அடித்தல்; ஹிம்ஸித்தலென்று தாற்பரியம். இடைவீடின்றிக் கொலை பண்ணுவதையே தொழிவாகவுடைய பஞ்சேந்திரியங்களினால் என்னை க்லேசப்படுத்தி உன் திருவடிகளுக்குத் தூரஸ்தனாம்படி செய்துவைத்து என்ன ப்ரயோஜனம் பெறப் பார்க்கிறயென்கிறாலீர்.

முதலாடிக்கு மிக அழகிய ஈட்டு ஸ்ரீஸூக்திகள் காண்மின்;- “யாவஜ் ஜீவமக்நி ஹோத்ரம் ஜூஹூயாத் என்றால் ஸாயம் ப்ராத: என்று ஒரு காலங்களிலே ஒதுக்கா நின்றதிறே: அங்ஙனன்றிக்கே ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் அடிமை செய்ய ஆசைப்பட்டுச் சொன்னதெல்லாம் இவற்றின் பக்கவிலேயானபடி.. போகத்துக்குப் பாரித்ததெல்லாம் க்லேசப்படுகைக்கு உடலாவதே!. “என்று. இதன் கருத்தாவது - சாஸ்த்ரங்களில் யாவஜ்ஜீவம் அக்நிஹோத்ரம் செய்து போரவேணுமென்று சொல்லிற்று. யாவஜ்ஜீவம் உயிருள்ள வரையில் என்று பொருள். உயிருள்ளவளவும் இரவும் பகலும் அக்நிஹோத்ரம் செய்யவேணுமென்பதாகத்தோறும்; ஆனால் அப்படியில்லை; அதே சாஸ்த்ரத்தில் மற்றோரிடத்தில் ஸாயம் ப்ராதரக்நி ஹோத்ரம் ஜூஹூயாத் என்ற காலையிலும் மாலையிலும் அக்நிஹோத்ரம் செய்யும்படி விதித்திரக்கையாலே அதற்கு ஒரு காலநியதி ஏற்பட்டுவிட்டது. எம்பெருமானுக்குக் கைங்கர்யம் பண்ணவேணுமென்று பாரிப்புக்கொண்ட ஆழ்வார்  ஓழிவில் காலமெல்லா முடனாய் மன்னி வழுவிலாவடிமை செய்யவேண்டும் நாம் என்றார் யாவஜ்ஜீவம் அடிமைசெய்யவேணுமென்று பாரித்தபடி. கீழே விவரித்தபடி அக்நி ஹோத்ரத்திற்குக் காலை மாலை யென்று ஒரு காலநியதி ஏற்படுத்தினாப் போல இங்கும் கைங்கர்யத்திற்கு ஒரு காலநியதி ஏற்படுத்த வேண்டியதுண்டோ வென்னில் அது கிடையாது; ஒரு கணப்பொழுதும் இடைவீடின்றியே கைங்கர்யம் செய்யவேயாயிற்று இவருடைய பாரிப்பு. ஐயோ! அந்தப் பாரிப்பெல்லாம் விபாறிதமாகிறதே! ஒருநொடிப்பொழுதும் ஓய்வின்றி இந்திரியங்களின் பக்கலிலே ஹிம்ஸைப்படுவதே ஒருநொடிப்பொழுதும் ஓய்வின்றி இந்திரியங்களின் பக்கலிலே ஹிம்ஸைப்படுவதே பலனாகத் தோறும் போலிருக்கிறதே! நான் பாரித்த பாரிப்பு இப்படியா ஆவது! என்று கிலேசிக்கிறபடியாக நம்பிள்ளை விவரித்தளினாராயிற்று.

(ஆதியாகி இத்யாதி.) பிரானே! உன்னுடைய சேஷ்டிதங்களை ஆராய்ந்தால், ரக்ஷிப்பதொன்றே உன் தொழிலாகக் காண்கிறது; படைத்திடந்துண்டுமிழ்ந்தளந்து தேர்ந்து உலகளிக்கும் முதற்பெருங் கடவுளாயிருக்கின்ற நீ என்னை இங்ஙனே நலியவேணுமென்று  திருவுள்ளம் பற்றலாமோ? என்றவாறு. சோதிநீண்முடியாலீய்!- ரக்ஷிப்பதற்கென்றெ முடிகவித்திருப்பவனல்லையோ?

 

English Translation

You have made these five senses stay and obstruct my path with mines. You are the first-cause, you made this universe, then spanned and lifted it.  O Lord with a tall radiant crown, this servant's own Madhusudana!  Alas, what have you achieved by not letting me join your feet?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain