(3421)

செலக்காண் கிற்பார் காணும் அளவும் செல்லும் கீர்த்தியாய்!

உலப்பி லானே எல்லா வுலகும் உடைய ஒருமூர்த்தி!

நலத்தால் மிக்கார் குடந்தைக் கிடந்தாய்! உன்னைக் காண்பான்நான்

அலப்பாய்,ஆகா சத்தை நோக்கி அழுவன் தொழுவனே.

 

பதவுரை

செல காண்கிற்பார்

-

மேலே மேலே காணவல்லவர்கள்

காணும் அளவும்

-

எவ்வளவு காண்பர்பளோ அவ்வளவும்

செல்லும் கீர்த்தியாய்

-

வளர்ந்துசெல்கின்ற திருக்குணங்களையுடையவனே!

கிடந்தாய்

-

சயனித்தருள்பவனே!

நான் உன்னை காண்பான் அலப்பு ஆய்

-

என் உன்னைக்காண வேண்டி அமைந்து

உலப்பு இலானே

-

அந்தத் திருக்குணங்கட்கு முடிவு இல்லாதவனே!

எல்லா உலகும் உடைய

-

எல்லாவுலகங்களுக்கும் ஸ்வாமியான

ஒரு மூர்த்தி

-

ஒப்பற்ற தலைவனே!

நலத்தால் மிக்கார் குடந்தை

-

பக்திமிகுந்தவர்கள் வாழ்கின்ற திருக்குடந்தையிலே

ஆகாசத்தை நோக்கி

-

(நீ வருதற்குரிய) வானத்தைப்பார்த்து

அழுவன் தொழுவன்

-

அழுவதும் தொழுவதும் செய்யாநின்றேன்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- (செலக்காண்கிற்பார்.) பிரானே! என்போல்வார்க்காக நீ திருக்குடந்தையிலே ஸன்னிதி பண்ணியிருந்தும் நினைத்தபடி பரிமாற்றம் கிடையாமையாலே நான் நோவுபடாநின்றே னென்கிறார்.  முதவடியினால், நீ படைத்த புகழெல்லாம் பாழாய்ப்போகிறதேயென்று வயிறு பிடிக்கிறார். தமக்கு உதவாமையினாலே இங்ஙனே சொல்லுகிறபடி. எம்பெருமானடைய கீர்த்திகளை (அதாவது ஸ்வரூப ரூபகுணவிபூதிகளை) யார் யார் எவ்வளவு பேசுகிறார்களோ அவை அவ்வல்வளவாயிருக்கும். மந்தமதிகள் பேசப்புக்காலும் அவர்களது வாக்கிலே அடங்கி நிற்கும்; மஹாமதிகள் பேசப்புக்காலும் அவர்களது திறமைக்குத் தக்கபடி கரைகட்டாக்காவேரிபோலே பெருகிச் சென்றிருக்கும்.

உலப்பு இலானே! = உலப்பு-முடிவு; அந்த குணவிபூதிகளினுடைய கணனைக்கு முடிவில்லாமலிருக்குமவனே! என்றபடி. எல்லாவுலகுமுடைய ஒரு மூர்த்தி! = மூர்த்தியென்று திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துக்கம் பெயர், ஐச்வர்யத்துக்கும் பெயர்; வடிவழகைக்காட்டி. எல்லாப் பிராணிகளையும் ஈடுபடுத்திக்கொள்ள வல்லவனே! என்றும், ஸகல லோகங்களுக்கும் நிர்வாஹகனான ஸர்வேச்வரனே! என்றும் பொருள்படும். என்னை நிர்வஹியாத வுனக்கு ஸர்வேச்வரனேனென்று பெயர் தகுமாவென்று உறுத்திச் சொல்லுகிறபடி.

நலந்தால் மிக்கார் இத்யாதி.) நான் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலேகாண ஆசைப்படுகிறேனோ? திருப்பாற்கடலிலே காண ஆசைப்படகிறேனே? என்றைக்கோ சென்ற ராமக்ரூஷ்ணாதி அவதாரங்களிலே காண ஆசைப்படுகிறேனோ? அன்பர்களை விடமாட்டாதே திருக்குடந்தையிலே கிடக்கிற கிடையையன்றோ நான் காண வாசைப்படுகிறது! இது கிடையாமையாலே அலமந்து ஆகாசத்தை நோக்கி அழுவதும் தொழுவதும் செய்யா நின்றேன். கஜேந்திராழ்வானுக்கு உதவ ஆகாசத்தில் நின்றும் வந்து தோன்றினாப்போலே எனக்காகவும் வந்து தோன்றுகிறாயோவென்று அகாசத்தை நோக்குகிறேன்காண். சிறுவர்களைப்போலே அழுவது, பெரியார்களைப்போலே தொழுவது எல்லாம் செய்யா நின்றேன்.

“குடந்தைக் கிடந்தாய்! உன்னைக் காண்பான்” என்று திருக்குடந்தையில் கிடந்த கிடையைத்தானே இவர்காண் ஆசைப்படுவது; நாமெல்லாம் இது காணப் பெற்றிலோமோ? இவரும் இது காணத் தடையுண்டோ? அலமருகை எதற்காக! என்ற சங்கிக்க வேண்டா; காண்கை யென்றால் நம்மைப்போலே காண்கையன்று ,இtவர்க்கு அபிமதம்; குளிர நோக்குதல் வினவுதல் தழுவுதல் எல்லாம் செய்யப் பேறுகவே காண்கையாமிவர்க்கு.

 

English Translation

O Lord of glory exceeding the grasp of ever-learning seers! Infinite Lord, your frame contains all the worlds.  O Lord reclining in kudandai surrounded by men of exceeding goodness!  Desirous of seeing you, I look at the sky disturbed, then weep and pray.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain