(3127)

வாழ்த்துவார் பலராக நின்னுள்ளே நான்முகனை,

மூழ்த்தநீ ருலகெல்லாம் படையென்று முதல்படைத்தாய்

கேழ்த்தசீ ரரன்முதலாக் கிளர்தெய்வ மாய்க்கிளர்ந்து,

சூழ்த்தமரர் துதித்தாலுன் தொல்புகழ்மா சூணாதே?

 

பதவுரை

வாழ்த்துவார் பலர் ஆக

-

துதிப்பவர்கள் பலருண்டாவதற்காக,

மூழ்த்த நீர் உலகு எல்லாம் படை என்று

-

‘காரண ஜலமான ஏகார்ணவத்துக்குள்ளே லோகங்களையெல்லாம் உண்டாக்குவாயாக’ என்று சொல்லி.

நின்னுள்ளே

-

உன்னுடைய ஸங்கல்பத்திலே

நான்முகனை

-

பிரமனை

முதல் படைத்தாய்

-

முந்துற ஸ்ருஷ்டித்தவனே!

கேழ்ந்த சீர்

-

சிறந்த (ஞானமுதலிய) குணங்களையுடைய

அரன் முதலா

-

சிவன் முலான

அமரர்

-

தேவர்கள்

கிளர் தெய்வம் ஆய் கிளர்ந்து

-

மிகுந்த சக்தியையுடைய தெய்வங்களாகத்தோன்றி

சூழ்ந்து

-

ஒவ்வொரு விஷயங்களைப் பற்றிக்கொண்டு

துதித்தால்

-

தோத்திரம் பண்ணினால்

உன்

-

உன்னுடைய

தொல் புகழ்

-

நித்ய ஸித்தமான கீர்த்தி

மாசூணாதே

-

அவத்யம் பெற்றதாகாதோ!.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***-  ஞானத்திற் சிறந்த பலபேர்கள் திரண்டு ஏத்தினாலும் அதுவும் பகவத் குணங்களுக்குத் திரஸ்காரமாகவே தலைக்கட்டு மென்கிறார். (“வாழ்த்துவார் பலராக”) இதில் ஆக என்பதை வினையெச்சமாகக் கொண்டு, ‘உன்னைத் துதிப்பவர்கள் பலர் உண்டாவதற்காக’ என்று பொருளுரைப்பர் பலர்; பட்டர் அங்ஙனன்றியே ஆக என்றவிதனை வியங்கோள் வினைமுற்றாகக் கொண்டு “வாழ்த்துகின்றவர்கள் பலபேர்கள் இருக்கட்டுமே” என்று பொருளுரைப்பராம். எத்தனை பேர்கள் திரண்டு வாழ்த்தினால்தானென்ன? வேதங்களிற் காட்டிலும் ஏற்றமாகத் துதிக்க வல்லார் யாருமிலரே? என்பது பட்டர் நிர்வாகத்தின் கருத்து.

(நின்னுள்ளே யித்யாதி.) பெருமானே! உன்னாலே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பிரமனாலே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களா உன்னுடைய திருக்குணங்களை வருணிப்பதற்கு உரியார்? “சங்கராத் ஜ்ஞாநமந்விச்சேத்” என்றபடி சிவபிரான் ஞானத்திற் சிறந்தவனேயாயினும் அவனுமுட்பட மற்றும் பல அமரர்களும் திரண்டு ஏத்தினாலும் அவத்யமேயாகுமென்றாராயிற்று.

சூழ்ந்து- ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு குணத்தை வருணிப்பதாக வைத்துக் கொண்டு என்றும், திரள் திரளாகக்கூடி என்றும் பொருள்படும்.

 

English Translation

O Lord who willed Brahma the maker and Siva too!  What though your praise-singer be many?  Even if they and the hordes of gods come and sing,.  Your effulgent glory cannot come to and end.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain