(3073)

போகின்றகாலங்கள்போயகாலங் கள்போகுகாலங்கள், தாய்தந்தையுயி

ராகின்றாய் உன்னைநானடைந்தேன்விடுவேனோ,

பாகின்றதொல்புகழ்மூவுலகுக்கும் நாதனே. பரமா, தண்வேங்கட

மேகின்றாய்தண்டுழாய் விரைநாறுகண்ணியனே.

 

பதவுரை

போகின்ற காலங்கள்

-

நிகழ் காலங்கள்

போய காலங்கள்

-

இறந்த காலங்கள்

போகு காலங்கள்

-

எதிர்காலங்கள் (ஆகிய இவற்றில்)

தாய் தந்தை உயிர்ஆகின்றாய்

-

தாயும் தந்தையும் உயிருமாயிருப்பவனே!

பாகின்ற

-

பாவுகின்ற

தொல் புகழ்

-

நித்யமான கீர்த்தியையுடையனாய்

மூ உலகுக்கும் நாதனே!

-

மூன்று லோகங்களுக்கும் நாதனாயிருப்பவனே!

பரமா

-

ஸர்வோத்க்ருஷ்டனே!

தண் வேங்கடம் மேகின்றாய்

-

குளிர்ந்த திருவேய்கடமலையை விரும்பி இருப்பவனே!

தண் விரை நாறு

-

குளிர்ந்த பாரிமளம் வீசப்பெற்ற

துழாய் கண்னியனே

-

திருத்துழாய் மாலையை யுடையவனே!

உன்னை நான்

-

அடைந்தேன் விடுவேனோ?

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஆழ்வாரே! என்னை நீர்வளைத்துப் பேசுவது கிடக்கட்டும் நீர் அயோக்யதாநுஸந்தானம் பண்ணி என்னைவிட்டகன்று போய்விடுவீரோ என்று நான் கவலை கொண்டிராநிற்கையில், நீர்இங்ஙனே பேசக்கடவீரோ? நான் உம்மைவிட்டு எங்கும் போகப்போகிறதில்லை; நீர்என்னை விட்டுப் போகாதிருப்பீரா? சொல்லும், என்று எம்பெருமான் திருவுள்ளமாக, முக்காலத்திலும் எல்லாப்படியாலும் எனக்கு உபகாரம் செய்தருளின உன்னைப் பெற்றுவைத்து, இனிநான் அகன்று போவதற்கு என்ன ப்ரஸக்தி உண்டு, என்று உறுதியாகக் கூறி முடிக்கின்றார். முதலடியில் மூன்று காலங்களையுமெடுத்திருக்கின்றார்; இறந்த காலத்திலும் நிகழ் காலத்திலும் எம்பெருமான் செய்யும் நன்மையைத் தெரிந்துகொண்டு பேசமுடியும் எதிர்காலத்தில் இனி அவன் செய்யப்போகிற நன்மையை இவர் எங்ஙனே தெரிந்நு கொண்டாரென்று சிலர் சங்கிக்கக்கூடும் எந்தக்காலத்திலும் எம்பெருமானல்லது வேறெருவன் ரக்ஷகனல்லன் என்கிற சாஸ்த்ரப்ஸித்தியைக் கொண்டு கூறக்குறையில்லையென்க. இறந்தகாலமும் நிகழ் காலமும், ஒருகாலத்திலே எதிர்காலமாக இருந்தவைதானே; ஆதலாலும் சொல்லக் குறையில்லை யென்ப.

 

English Translation

My Lord of eternal glory, Great Lord of the three worlds!  My Lord of fragrant Tulasi flowers, king of the cool venkatam hill Through past, present and future, my father my mother, my life!  Now that I have found you, will I ever let you go?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain