(1993)

தந்தை தளைகழல்த் தோன்றிப்போய், ஆய்ப்பாடி

நந்தன் குலமதலை யாய்வளர்ந்தான் காணேடீ,

நந்தன் குலமதலை யாய்வளர்ந்தான் நான்முகற்குத்

தந்தைகாண், எந்தை பெருமான்காண் சாழலே.

 

பதவுரை

ஏடீ

தோழீ!

தந்தை

தந்தையாகிய வஸுதேவருடைய

தளை

கால்விலங்கு

கழல

கழன்று விழும்படியாக

தோன்றி

அவதரித்து

போய்

மதுரையில் நின்றும் பெயர்ந்து போய்

ஆய்ப்பாடி

திருவாய்ப்பாடியில்

நந்தன்

நந்தகோபருடைய

குலம்

குலத்திற்கு (க்கொழுந்தான)

மதலை ஆய்

பிள்ளையாய்

வளர்ந்தான் காண்

வளர்ந்தானன்றோ

சாழலே

தோழீ!

நந்தன் குலம் மதலை ஆய் வளர்ந்தான்

இடைப்பிள்ளையாய் வளர்ந்தவன்

நான் முகற்கு

நான் முகனுக்கு

தந்தை காண்

தகப்பன் காண்

எந்தை பெருமான் காண்

என்னுடைய குலநாதன் காண்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தந்தை தலைகழல=கம்ஸனால் விலங்கிடப்பட்டுச் சிறையிருந்த வஸுதேவ தேவகிகளின் கால்விலங்குகள் கண்ணபிரான் திருவவதாரிக்கும்போது இற்று முறிந்தொழிந்த வரலாறு அறியத்தக்கது. சிறைக்கூடத்திலே பிறந்தவன்காணென்று ஏசுகிறபடி.

 

English Translation

"Aho, Sister! The One who was born to loosen the shackles on his father;s feet had to grow up as the redeemer-son of Nanda;s clan in Alppadi, See!

"Yes, but the one who grew up as the redeemer-son in Nanda;s clan is Brahama;s father, and my own Lord, so tally!".

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain