(1992)

மானமரு மென்னோக்கி வைதேவி யின்துணையா,

கானமரும் கல்லதர்போய்க் காடுறைந்தான் காணேடீ

கானமரும் கல்லதர்ப்போய்க் காடுறைந்த பொன்னடிகள்,

வானவர்தம் சென்னி மலர்க்கண்டாய் சாழலே.

 

பதவுரை

தோழீ!

(நீ ஏத்திச் சொல்லுகிற புருஷன்)

மான் அமரும்

மானையொத்த

மெல் நோக்கி

மென்மையான கண்களை யுடையவளான

கைதேவி

விதேஹராஜவம்சத்துப் பிறந்தவளான ஸீதையை

இன் துணை ஆ

இனிய துணைவியாகக் கொண்டு

கான் அமரும்

காட்டிலே பொருந்திய

போய்

போய்

காடு

காடுகளிலே

உறைந்தான் காண்

வாஸம்பண்ணினான் காண்

(என்று ஒருத்திசொல்ல)

(மற்றொருத்தி அதற்கு மறுமாற்ற முரைக்கிறாள்

சாழலே

தோழீ!

கான் அமரும் கல் அதர் போய்

காட்டிலே பொருந்திய கல்நிலைந்தவழியே சென்று

காடு

காடுகளிலே

உறைந்த

ஸஞ்சரித்த

பொன் அடிகள்

திருவடிகளானவை

வானவர் தம்

தேவர்களினுடைய

சென்னி

முடியில் (அணியத்தக்க)

மலர் கண்டாய்

புஷ்பங்களாயிராநின்றன காண்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- முன்னடிகள் ஒருத்தியின் பரசுரம், பின்னடிகள் மற்றொருகத்தியின் பரசுரம். முன்னடிகளால் ஸௌலப்யகுணம் வெளியிடப்படுகிறது, பின்னடிகளால் பரத்வகுணம் வெளியிடப்படுகிறது. தோழீ! எங்கள் பெருமான் மிகச் சிறந்தவன், உபயவிபூதிநாதன் என்கிறாயே; அஃது உண்மையாயின். அப்ராக்ருதமான வொரு தேச விசேஷத்திலே “ஒண்டொடியாள் திருமகளும் நீயுமே நிலாநிற்ப” என்கிறபடியே யிருந்துகொண்டு மேன்மையாக விளங்கமாட்டானோ? இந்த இருள்தரு மாஞாலத்தில் வந்து பிறந்தான்; தசரத சக்ரவர்த்திக்கு மூத்தமகனாய்ப் பிறந்து வைத்தும் அரசுரிமையை யிழந்து தன் பெண் பெண்டாட்டியையுங் கூட்டிக்கொண்டு கல்லும் முள்ளுமான காட்டிலே கால்நோவ நடந்து சென்றானே மேன்மையுடையார்படி இதுவோ! என்றாள் ஒருத்தி.

ஐயோ! பரத்வத்தோடே கூடினவிடத்தில் உள்ள ஸௌலப்யம் கொண்டாடத் தகுந்ததென்பதை அறிந்திலையே; கானமருங் கல்லதர்போய்க் காடுறைந்தான் என்பதை மாத்திரம் பேசுகிறாயேயன்றி, அப்படி நடந்த திருவடிகளையே வானவர்கள் சென்னிக்கு மலர்ந்த பூவாகக் கொள்ளுகிறார்களென்பதை அறிந்திலையே! வானவர்களின் தலைகளிலேயே யிருக்கவேண்டிய அத்திருவடிகள் ஆச்ரித ரக்ஷணார்த்தமாகவன்றோ காடுறைந்தன; துஷ்டநிக்ரஹ சிஷ்டபாரியாலநங்களை ஸங்கல்பமாத்திரத்தினால் செய்துவிடாமல் கைதொட்டுச் செய்து நிறம்பெற வேணுமென்கிற விருப்பத்தினால் சிஷ்டர்களான மஹர்ஷிகளும் துஷ்டர்களான அசுர ராக்ஷஸர்களும் இருந்தவிடங்களைத் தேடித்திரிந்து நடந்துசென்று காரியம் பார்த்த மஹாகுணம் அறியாயோ? என்கிறாள் மற்றொருத்தி.

 

English Translation

"Aho, Sister! Your hero took the rocky forest path with his fawn-eyed Vaidehi, and lived in the wilderness, see!" "Yes, but the golden feet that trad the rocky forest path become the flowers that the celestials wore on their heads, so tally!"

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain