(1957)

சென்று வார்சிலை வளைத்துஇ லங்கையை,

வென்ற வில்லியார் வீர மேகொலோ,

முன்றில் பெண்ணைமேல் முளரிக் கூட்டகத்து,

அன்றி லின்குரல் அடரு மென்னையே.

 

பதவுரை

சென்று

-

எதிரிகளிருக்குமிடத்தேறச் சென்று

வார்சிலை

-

பெரியவில்லை

வளைத்து

-

(நானேற்றி) வளையச் செய்து

இலங்கையை

-

லங்காபுரியை

வென்ற

-

அழித்த

வில்லியார்

-

வில்வல்லவரான பெருமானுடைய

வீரமே கொலோ

-

பராக்ரமமடியாகவோ

முன்றில் பெண்ணை     மேல்

-

வாசலிலுள்ள பனைமரத்தின் மேலே

முளரி கூட்டகத்து

-

தாமரைப் பூவாலே இயற்றப்

பட்ட கூட்டிலே கிடக்கிற

 

அன்றிலின்

-

அன்றிற்பறவையினுடைய

 

குரல்

-

தொனியானது

என்னை அடரும் என்னை வருத்துகின்றது!

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- உண்ணாது உறங்காது ஒலி கடலையு+டறத்து இலங்கை சென்று சிலை வளைத்து அம்பு எய்து செய்த செயலெல்லாம் என்னைப் போன்ற வொரு பிராட்டிக்காகவேயன்றோ; அவளிடத்துப்போல என்னிடத்தும் இரக்கங்காட்டிக் காரியஞ் செய்ய வேண்டியிருக்க அது செய்யாதே எதிரிகளிடத்திற் காட்டின வீரத்தையே என்னிடத்திலுங்காட்டவேண்டி இங்ஙனே அன்றிலின் குரலையிட்டு அடர்க்கிறார்போலும்! என்கிறாளாயிற்று. பாரிவுக்கு இலக்காக்காதே பராக்ரமத்துக்கோ என்னை இலக்காக்கிற்று! என்கிறாள்.

முன்றில் - இல்முன். பெண்ணை - பனைமரம். முளரிக் கூட்டகத்து “தாமரைப் பூவாலும் தாதாலும் தண்டாலும் செய்த கூட்டிலே கிடக்கிற” என்பது வியாக்கியானம்.

 

English Translation

The Lord wielded his bow and vanquished the city of Lanka, Is it to speak of his valour now, that the Anril birds pairing in a nest of lotus twings, high on the Palm tree in the front yard, coil incessantly and hurt me?

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain