(1792)

திண்டிமி லேற்றின் மணியும் ஆயன் தீங்குழ லோசையும் தென்றலோடு

கொண்டதோர் மாலையும் அந்தியீன்ற கோல இளம்பிறை யோடுகூடி

பண்டைய வல்லவிவை நமக்குப் பாவியே னாவியை வாட்டஞ்செய்யும்

கொண்டல் மணிநிற வண்ணர்மன்னு குறுங்குடிக் கேயென்னை உய்த்திடுமின்.

 

பதவுரை

திண் திமில்

-

திடமான முசுப்புடைய

ஏற்றின்

-

விருஷபத்தினுடைய

மணியும்

-

கழுத்துமணியும்

ஆயன்

-

இடையனுடைய

தீம் குழல் ஓசையும்

-

மதுரமான புல்லாங்குழ லொழியும்

தென்றலோடு கொண்டது ஓர்மாலையும்

-

தென்றற்காற்றோடு ஒருமித்த கோட்பாட்டை யுடையதான மாலைப்பொழுதும் ஆகிய

இவை

-

இவை

அந்தி ஈன்ற

-

அந்திப்பொழுது தோற்றுவிக்கிற

கோலம் இளபிறை யோடு கூடி

-

அழகிய இளம்பிறைச் சந்தி ரனையும் துணைகூட்டிக் கொண்டு

நமக்கு

-

நம் விஷயத்திலே

பண்டைய அல்ல

-

முன் இருந்தாற்போலிருக்கின்றனவில்லை;

பாவியேன்

-

பாவியான என்னுடைய

ஆவியை

-

உயிரை

வாட்டம் செய்யும்

-

வாடச் செய்கின்றன;

(ஆகையாலே)

கொண்டல் மணி நிறம் வண்ணர்

-

மேகத்தினுடையவும் நீலமணியினுடையவும் நிறம் போன்ற நிறமுடைய பெருமாள் பொருந்திவாழப்பெற்ற

குறுங்குடிக்கே, என்னை உய்த்திடுமின்-.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- மாட்டின் மணியோசை, தென்றல்காற்று, மாலைப்பொழுது, இளம்பிறை ஆகிய இவை பலகாலும் நம்மை வருத்தியிருந்தாலும் இப்போது வருத்துகிறபடி இதற்கு முன்பு ஒருநாளுமில்லை; இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே கொலைசெய்யப் போதுமானவை; கூட்டமாகக் கூடி வந்து நலிகிற இந்நாள் அந்தோ! பாதை பொறுக்கப் போகின்றதில்லை; ஸாதாரண விஷயங்களை ஆசைப்படாதே * உயர்வற வுயர்நலமுடையவனாய் அயர்வறுமரர்களதிபதியானவனை ஆசைப்படும்படியான பாவத்தைப் பண்ணின என்னுடைய ஆவி இனித் தரிக்கவிரகில்லை;  நான் வாழவேண்டில் திருக்குறுங்குடியில் என்னைக் கொண்டுபோய்ச் சேர்ந்திடுங்கள்;  அங்கே எழுந்தருளியிருக்கின்ற கொண்டல் மணிநிறவண்ணரைக் கண்டவாறே என்வாட்டமெல்லாம் தீரும்; மேகத்தையும் மணியை யுங்கண்ட பின்பும் வாட்டம் நிற்குமோ? ஆகையாலே பாதகவஸ்துக்களின்கையிலே அகப்பட்டு நான் நலிவுபடாதே இவையெல்லாம் எனக்கு அநுகூலங்களாகப் பெறும் தேச விஷேயத்திலே என்னைக் கொண்டுபோய் விடுங்கள் என்றாளாயிற்று.

;இமில்; எனினும் ;திமில்; எனினும் மாட்டின் முசுப்பு. ஆயன் தீங்குழலோசை = ஸாதாரணமான இடையார் ஊதும் புல்லாங்குழலோசையும் கோபாலக்ருஷ்ணனுடைய குழலோசையை நினைப்பூட்டி வருத்துமென்க. தீம்-இனிமை. கொண்டதோர் மாலை = ;இன்று இவளை முடித்தே விடுவது, என்னுங்கோட்பாடுடைய மாலைப்பொழுது,

 

English Translation

The sound of the strong humped bull;s bell, the sweet sounds of the cowherd;s flute, the evening, the breeze, the tender crescent Moon of twilight, -no more the ones of the past, -all have joined hands to kill my soul softly, alas! Carry me now to kurungudi, the abode of the Lord of gem hue and cloud hue

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain