(1767)

அன்னமும் கேழலும் மீனு மாய ஆதியை நாகை யழகியாரை

கன்னிநன் மாமதிள் மங்கை வேந்தன் காமரு சீர்க்கலி கன்றி குன்றா

இன்னிசை யால்சொன்ன செஞ்சொல் மாலை ஏழு மிரண்டுமொ ரொன்றும்வல்லார்,

மன்னவ ராயுல காண்டு மீண்டும் வானவ ராய்மகிழ் வெய்துவரே.

 

பதவுரை

அன்னமும்

-

ஹம்ஸமாகவும்

கேழலும்

-

வராஹமாகவும்

மீனும்

-

மத்ஸ்யமாகவும்

ஆய

-

அவதரித்த

ஆதியை

-

ஜகத்காரணபூதரும்

நாகை

-

திருநாகையில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற

அழகியாரை

-

அழகிற்சிறந்தவருமான ஸௌந்தர்யராஜப் பெருமாளைக் குறித்து,

கன்னி நல் மா மதிள் மங்கை வேந்தன்

-

அழிவற்ற நல்ல பெரிய மதில்களையுடைய திருமங்கைக்குத் தலைவரும்

காமரு சீர்

-

விரும்பத்தக்க குணங்களையுடையவருமான

கலிகன்றி

-

கலியன்

குன்றா இன் இசையால் சொன்ன

-

குறைவில்லாத இனிய இசையுடனே அருளிச்செய்த

செம் சொல் மாலை

-

அழகிய சொல்மாலையாகிய

ஏழும் இரண்டும் ஓர் ஒன்றும்

-

இப்பத்துப்பாசுரங்களையும்

வல்லார்

-

கற்றுவல்லவர்கள்

மன்னவர் ஆய்

-

(இவ்வுலகில்) சக்கரவர்த்திகளாயிருந்து

உலகு ஆண்டு

-

அரசாட்சிபுரிந்து

மீண்டும்

-

அதற்குமேலும்

வானவர் ஆய்

-

முக்தர்களாகி

மகிழ்வு எய்துவர்

-

ஆனந்தமடைவர்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- நாகை = நாகப்பட்டணம் என்பதன் மரூஉ.  நாகராஜனுக்குப் பிரத்யக்ஷமானதலம் என்பது பற்றி வந்த பெயர் என்ப.

 

English Translation

O Heart!  Bow that-a-ways and arise. O sinful me!  I cannot destroy myself.  The Lord blended with me in the cool shade of that fragrant Serundi free whose flowers excel the hue of gold, stole my rouge and deserted me. He resides in beautiful Pullani surrounded by Punnai groves that spill pearly buds.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain