(1766)

எண்டிசை யுமெறி நீர்க்க டலும் ஏழுல குமுட னேவிழுங்கி

மண்டியோ ராலிலைப் பள்ளி கொள்ளும் மாயர்கொல்? மாயம் அறியமாட்டேன்

கொண்டல்நன் மால்வரை யேயு மொப்பர் கொங்கலர் தாமரைக் கண்ணும்வாயும்

அண்டத் தமரர் பணிய நின்றார் அச்சோவொருவரழகியவா.

 

பதவுரை

எண் திசையும் எறி நீர்

-

எட்டுத்திசைகளிலும் வந்து அலையெறிகின்ற நீரையுடைய

கடலும்

-

கடல்களையும்

ஏழ் உலகும்

-

ஸப்தலோகங்களையும்

உடனே விழுங்கி

-

(பிரளயத்தில்) ஒருசேர விழுங்கி

ஓர் ஆல் இலை

-

ஒரு ஆலிலையிலே

மண்டி

-

பொருந்தி

பள்ளி கொள்ளும்

-

துயில் கொண்டருளின

மாயர் கொல்

-

ஆச்சரியபூதரோ இவர்! ;

மாயம்

-

(இவருடைய) ஆச்சரியநிலைமையை

அறியமாட்டேன்

-

அறிகின்றிலேன்;

கொண்டல்

-

நீர்கொண்ட மேகத்தையும்

நல் மால் வரையேயும்

-

அழகிய பெரிய மலையையும்

ஒப்பர்ஒத்திருக்கின்றார்;

கண்ணும் வாயும்

-

(இவருடைய) திருக்கண்களும் திருமுகமும்

கொங்கு அலர் தாமரை

-

பரிமளம் மிக்க தாமரையாயே யிருக்கின்றன;

அண்டத்து அமரர்

-

பரமபதத்திலுள்ள நித்யஸூரிகள்

பணிய நின்றார்

-

வந்து தொழும்படி நிற்கின்ற

ஒருவர், அழகிய ஆ அச்சோ!-.-

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தோழீ! இப் பெரியவரைக் கண்டவாறே ‘இவர் ஆபத்துக்கு உதவுமவர்’ என்று தோற்ற விராநின்றார்காண்.  திக்குக்களெட்டிலும் வந்து அலையெறியா நின்றுள்ள கடல்களையும் ஏழுலகங்களையும் ஒருகாலே திருவயிற்றிலே வைத்துப் பிரளயங்கொள்ளாதபடி காத்து ஒரு சிறிய ஆலந்தளிரிலே துயில் கொண்ட ஆச்சர்ய சேஷ்டிதன் என்று தோற்றும்படி யிராநின்றாரிவர்.  ‘கூடாதவற்றையும் கூடுவிப்பவர் இவர்’ என்று தெரிகி்ன்றது.  ஆயினும் இவருடைய ஆச்சர்யங்களை நன்கு அறிகிலேன். வடிவைப் பார்த்தவாறே மேகம்போலவும் மலைபோலவும் சொல்லா யிராநின்றார்.  திருக்கண்களும் திரு அதரமும் பரிமளங் கமழ்கின்ற தாமரைபோலே யிராநின்றன.  மேன்மையைப் பார்த்தவாறே நித்யஸூரிகளும் வந்து ஆச்ரயிக்கும்படி யிராநின்றார்.  இவருடைய மேன்மைக்குத் தக்க மேன்மையை யுடையவர்களே இவரைக்கிட்டலா மத்தனை யன்றி நமக்குக் கிட்டப்போகாதென்று பின்வாங்க வேண்டியிருந்தாலும் லோக விலக்ஷணமான அழகு பின்வாங்க வொட்டுகிறதில்லை – என்றாளாயிற்று.

 

English Translation

This garland of Tamil songs set in sweet music by strong – walled Mangai's king, the adorable kalikanri, is praise for the beautiful Lord Soundararaja of Tirunagai temple,  the first-Lord who I cam as a swan, a boar and a fish in yore.  Those who master it will rule I the Earth as kings, then again enjoy the world of celestials.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain