(1765)

மஞ்சுயர் மாமதி தீண்ட நீண்ட மாலிருஞ் சோலைம ணாளர்வந்து என்

நெஞ்சுள்ளும் கண்ணுள்ளும் நின்று நீங்கார் நீர்மலை யார்கொல்? நினைக்கமாட்டேன்?

மஞ்சுயர் பொன்மலை மேலெ ழுந்த மாமுகில் போன்றுளர் வந்துகாணீர்

அஞ்சிறைப் புள்ளுமொன் றேறி வந்தார் அச்சோவொரு வரழகியவா.

 

பதவுரை

மஞ்சு உயர்

-

மேகமண்டலத்தளவும் உயர்ந்ததாய்

மா மதி தீண்ட நீண்ட

-

சந்திரன் படும்படியாக நீண்டிருப்பதான

மாலிருஞ் சோலை

-

திருமாலிருஞ்சோலையி லெழுந்தருளியிருக்கிற

மணாளர்

-

மணவாளப்பிள்ளை

வந்து

-

அவ்விடத்தை விட்டுவந்து

என் நெஞ்சுள்ளும்

-

என்னுடைய நெஞ்சினள்ளும்

கண்ணுள்ளும்

-

கண்களினுள்ளும்

நின்று நீங்கார்

-

நிலைநின்று நீங்கமாட்டா திருக்கின்றார்;

நீர்மலையார் கொல்

-

திருநீர்மலை யெம்பெருமானோ இவர்! ;

நினைக்க மாட்டேன்

-

இன்னாரென்று தெரிந்துணரகில்லேன்;

அம் சிறை புள்ளும் ஒன்று

-

அழகிய சிறகுகளை யுடைய பெரியதிருவடியின் மீது

ஏறி வந்தார்

-

ஏறிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கிற இவர்

மஞ்சு உயர் பொன் மலைமேல் எழுந்த

-

மேகமண்டலத்தளவும் ஓங்கினவொரு பொன்மலையின் மேல் எழுந்த

மா முகில் போன்று உளர்

-

காளமேகம்போன்றிருக்கின்றார்;

வந்து காணீர்

-

வந்து ஸேவியுங்கள்;

அச்சோ ஒருவர் அழகிய ஆ-.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- மேகமண்டலத்தளவுஞ் செல்ல ஓங்கி, சந்திரன் வந்து தீண்டும்படியான உயர்த்தியை யுடைத்தான திருமாலிருஞ்சோலை மலையை இருப்பிடமாகக் கொண்ட பரமரஸிகர் தாமு எழுந்தருளி என்னுடைய அவயவங்களெல்லாவற்றையும் விரும்பி ஒரு நொடிப்பொழுதும் விட்டு நீங்குமவரா யிருக்கின்றிலர்; திருநீர்மலை யெம்பெருமான் போலவும் திகழ்கின்றார்; அறுதியிட்டுச் சொல்லமாட்டுகின்றிலேன்; மிகவுயர்ந்ததொரு பொன் மலைமேலே காளமேகம் படிந்து வருமாபோலே பெரிய திருவடியின் மீது வீற்றிருந்து எழுந்தருளுங் கோலத்தை வந்து காணுங்கோள்! ; இவ்வழகுக்குப் பாசுரமிட என்னாலாகுமோ? இவருடைய அழகு விலக்ஷணமென்னுமித்தனையோ – என்றாளாயிற்று

பின்னடிகளில், கருடன் பொன்மலையாகவும் எம்பெருமான் மாமுகிலாகவும் வருணிக்கப்பட்டமையறிக.  “காய்சினப் பறவையூர்ந்து பொன்மலையின் மீமிசைக் கார்முகில் போல” என்ற திருவாய்மொழியை அடியொற்றினபடி.

 

English Translation

The bridegroom of tall Mairumsolai hill caressed by the Moon came and filled my heart and my eyes, never to leave.  Or was he the Lord of Nirmalai?, I cannot remember, He came riding a bird with beautiful wings.  Come, see!  He is like a dark cloud on a tall golden mountain touching the sky. Aho, was he beautiful.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain