nalaeram_logo.jpg
(64)

உய்ய உலகுபடைத் துண்ட மணிவயிறா ஊழிதோ றூழிபல ஆலி னிலையதன்மேல்

பைய உயோகுதுயில் கொண்ட பரம்பரனே பங்கய நீள்நயனத்து அஞ்சன மேனியனே

செய்யவள் நின்னகலம் சேமமெ னக்கருதிச் செல்வுபொ லிமகரக் காது திகழ்ந்திலக

ஐயஎ னக்குஒருகால் ஆடுக செங்கீரை ஆயர்கள் போரேறே ஆடுக ஆடுகவே.

 

பதவுரை

உய்ய

-

(ஆத்மாக்கள்) உஜ்ஜீவிக்கைக்காக

உலகு

-

லோகங்களை

படைத்து

-

ஸ்ருஷ்டித்து

(பின்பு ப்ரளயம் வந்தபோது அவற்றை)

உண்ட

-

உள்ளேவைத்து ரக்ஷித்த

மணி வயிறா

-

அழகிய வயிற்றையுடையவளே

பல ஊழி ஊழி தொறு

-

பலகல்பங்கள் தோறும்

ஆலின் இலை அதன்மேல்

-

ஆலிலையின் மேல்

பைய

-

மெள்ள

உயோகு  துயில் கொண்ட

-

யோகநித்திரை செய்தருளின

பரம்பரனே

-

பரஸ்மாத்பானானவனே!

பங்கயம்

-

தாமரை மலர் போன்று

நீள்

-

நீண்டிருக்கின்ற

நயனம்

-

திருக்கண்களையும்

அஞ்சனம்

-

மைபோன்ற

மேனியனே ஐய

-

திருமேனியையுடைய ஸர்வேச்வரனே!

செய்யவள்

-

செந்தாமரை மலரிற் பிறந்த பிராட்டிக்கிருப்பிடமான

நின் அகலம்

-

உன் திருமார்வானது

(இந்நிர்த்தனத்தால் அசையாமல்)

சேமம் என கருதி

-

ரஷையை உடைத்தாக வேணுமென்று நினைத்துக் கொண்டு

செல்வு பொலி

-

ஐச்வர்யஸம்ருத்திக்கு ஸூசகங்களான

மகரம்

-

திருமகரக் குழைகளோடு கூடின

காது

-

திருக்காதுகளானவை

திகழ்ந்து இலக

-

மிகவும் விளங்கும்படி

எனக்கு

-

எனக்காக

ஒருகால்

-

ஒருவிசை

செங்கீரை ஆடுக

-

செங்கீரை யாடியருளவேணும்;

ஆயர்கள்

-

இடையர்களுக்கு விதேயனாய்

போர் ஏறே

-

போர்செய்ய நின்ற ரிஷபம்போலே செருக்கியிரா நின்ற கண்ணனே!

ஆடுக ! ஆடுக!! -

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

*** - மஹாப்ரளப் பெருங்கடலானது இவ்வுலகங்கள் எல்லாவற்றையும் முடித்தபின்பு இவ்வுலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் மூ­லப்பிரக்ருதியில் அழுந்திக் கிடக்க அப்போது எம்பெருமான் ‘நித்யஸூரிகளைப் போல நிம்மை அநுபவித்து நித்ய கைங்கரியஞ் செய்துகொண்டு வாழவேண்டிய இவ்வுயிர்கள் கைகால் முதலிய உறுப்புகள் ஒன்றுமின்றி இறகொடிந்த பக்ஷிபோல் கிடக்கின்றனவே!’ என்று வியாகுலப்பட்டுக் கருணைகொண்டு கைகால் உடம்பு முதலியவற்றைக் கொடுத்துத் தன்னை யடையுமாறு சாஸ்த்ரங்களையங் கொடுத்தருளினன் என்பது அறியத்தக்கது.  அவாந்தர ப்ரளயத்தில் உலகங்கள் அழியாதபடி அவற்றையுண்டு வயிற்றில் வைத்துப் பாதுகாப்பதனால் உண்ட மணிவயிறா! என்றார்.  உலகங்களை எல்லாம் ரக்ஷிப்பதற்கான உபாயத்தைச் சிந்தனை செய்துகொண்டு உறங்குவான்போல் இருக்குமிருப்பு ‘யோகநித்ரை’ எனப்படும்.  அதுவே இங்கு உயோகுதுயில் எனப்பட்டது.  யோகம் என்னும் வடசொல் உயோகு எனத் திரிந்தது.  ‘பராத்பர:’ என்னும் வடசொல் தொடர் பரம்பரன் என வந்தது;  உயர்ந்தவர்களான தேவதைகளிற் காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவன் என்றபடி.

செங்கீரை ஆடும்போது  திருமார்வில் உறையும் பிராட்டிக்கு அசைதல் உண்டாகாதபநா ஸாவதாநினாய் ஆடவேணும் என்பாள் செய்யவள் நின்னகலஞ் சேமமெனக்கருதி என்கிறாள்.  ஸாக்ஷாத் திருமகள் கொழுநனே கண்ணபிரானாக வந்து பிறந்திருக்கின்றமை நின்கு வெளியிடப்பட்டதென்க.  சேமம் - க்ஷேமமென்னும் வடசொல் விகாரம்.  மகரக்காது என்றவிடத்து மகரமென்னுஞ் சொல் அதன்வடிவத்தை உடைய குண்டலத்திற்கு ஆகுபெயர்.

 

English Translation

O,Jewel-bellied god-of-gods, who creates and swallows the worlds! For many, many ages you lie motionless on a fig leaf performing the Yoga of sleep.  O, Lord of dark hue and large lotus eyes! Goddess Lakshmi considers your large chest a befitting place for her.  O, Bull of the cowherd clan, dance.  Your golden Makara earrings swaying from side to side, dance the Senkirai.

 
உள்ளடக்கம்

பெரியாழ்வார்

திருப்பல்லாண்டு

பெரியாழ்வார் திருமொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 2, திருமொழி - 3, திருமொழி - 4,
திருமொழி - 5, திருமொழி - 6, திருமொழி - 7,
திருமொழி - 8, திருமொழி - 9, திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


மூன்றாம் பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10


ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4,

 

திருப்பாணாழ்வார்

மதுரகவியாழ்வார்

திருமங்கையாழ்வார்

பெரிய திருமொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

மூன்றாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10.

ஆறாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஏழாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

எட்டாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஒன்பதாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பத்தாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பதினோராம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8.

திருக்குறுந்தாண்டகம்

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2.

திருநெடுந்தாண்டகம்

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,

 

நம்மாழ்வார் ||

திருவாய்மொழி

முதற்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

இரண்டாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

மூன்றாம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

நான்காம் பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஐந்தாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10.

ஆறாம்பத்து
திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஏழாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

எட்டாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

ஒன்பதாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

பத்தாம்பத்து

திருமொழி - 1, திருமொழி - 2, திருமொழி - 3,
திருமொழி - 4, திருமொழி - 5, திருமொழி - 6,
திருமொழி - 7, திருமொழி - 8, திருமொழி - 9,
திருமொழி - 10

 

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain