(1628)

கள்ளம்மனம் விள்ளும்வகை கருதிக்கழல் தொழுவீர்

வெள்ளம்முது பரவைத்திரை விரிய,கரை யெங்கும்

தெள்ளும்மணி திகழும்சிறு புலியூர்ச்சல சயனத்

துள்ளும்,என துள்ளத்துளு முறைவாரையுள் ளீரே.

 

பதவுரை

மனம்

-

மனத்தில் நின்றும்

கள்ளம்

-

க்ருத்ரிமச்செயல்

விள்ளும் வகை கருதி

-

விட்டு நீங்கவேண்டும் வகையை விரும்பி

கழல் தொழுவீர்

-

(எம்பெருமானுடைய) திருவடிகளை ஆச்ரயிக்க வேண்டியிருக்கிறவர்களே!

முது பரவை

-

பழையதான கடலினுடைய

திரை

-

அலைகளினாலுண்டான

வெள்ளம்

-

ப்ரவாஹமானது

கரை எங்கும் விரிய

-

கரைகளிலெல்லாம் பரவாநிற்க,

தெள்ளும்

-

(அவ்வலைகளினால்) கொழிக்கப்பட்ட

மணி

-

ரத்ணங்கள்

திகழும்

-

விளங்கப்பெற்ற

சிறுபுலியூர்

-

சிறுபுலியூரில்

சலசயனத் துள்ளும்

-

சலசயனமென்கிற ஸந்நிதியினுள்ளும்

எனது உள்ளத் துள்ளும்

-

என்னுடைய ஹ்ருதயத்தினுள்ளும்

உறைவாரை

-

நித்யவாஸம் பண்ணுகிற பெருமானை

உள்ளீர்

-

சிந்தனை செய்யுங்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- கடல்வெள்ளம் அலையெறிந்து நவரத்னங்களைக் கொண்டு கொழிக்கும் நீர்க்கரைகளையுடைய சிறுபுலியூரென்னுந் திருப்பதியில் சலசயனமென்னும் ஸந்நிதியிலும் அடியேனுடைய நெஞ்சகத்திலும் பொருந்தி வாழ்கின்ற பெருமானைச் சிந்தனை செய்யுங்களென்றாராயிற்று.

எம்பெருமான் வ்யாக்ரபாதர் என்னும் மாமுனிக்கு ஸேவைஸாதித்த தலமாதல் பற்றி இவ்வூர் சிறுபுலியூ ரெனப்படுமென்ப. சலசயனம் = மென்ற வடசொல் விகாரம்.  சலம் – மாயை;  உறங்கவான்போல் யோகு செய்வதற்குக் கொண்ட சயனமாதலால் மாயப்படுக்கையென்கிறது.  வ்யாக்ரபாத மஹர்ஷிக்குப் பாலசயனமாய் ஸேவை ஸாதித்தானென்க.

சிறுபுலியூரென்பது க்ஷேத்ரத்தின் திருநாமம்.  திருக்கடன் மல்லையில் தலசயனப் பெருமாள் கிடக்குமிடம் தலசயன மென்றதுபோல, இங்குச் சலசயனப் பெருமாள் கிடக்குமிடம் சலசயன மென்னப்படும்.

நம்மாழ்வார் “திருக்கடித்தானமும் என்னுடைச் சிந்தையும், ஒருக்கடுத்து உள்ளேயுறையும் பிரான் கண்டீர்”  என்றருளிச் செய்ததுபோலே இவரும் “சிறுபுலியூர்ச் சலசயனத் துள்ளும் என துள்ளத்துள்ளு முறைவாரை” என்றார்.

 

English Translation

All those who worship the Lord's feet nd seek a change of heart!  The waves of the mighty ocean wash out gems everywhere in Sirupuliyur where the Lord Salasayanam resides. He is the Lord in my heart. Worship him.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain