(1226)

விடையோட வென்றாய்ச்சி மெந்தோள்நயந்த விகிர்தா விளங்கு சுடராழி யென்னும்,

படையோடு சங்கொன் றுடையாய் எனநின்று இமையோர் பரவு மிடம்,பைந் தடத்துப்

பெடையோடு செங்கால வன்னம் துகைப்பத் தொகைப்புண்ட ரீகத்தி டைச்செங் கழுநீர்,

மடையோட நின்று மதுவிம்மு நாங்கூர் மணிமாடக் கோயில் வணங்கென் மனனே.

 

பதவுரை

விடை ஓடவென்று

-

‘(ஏழு) ரிஷபங்கள் பங்கமடையும்படி அவற்றை ஜயித்து

ஆய்ச்சி மென் தோள் நயந்த விகிர்தா

-

நப்பின்னைப் பிராட்டியினுடைய மெல்லிய புஜங்களை விரும்பியணைத்த விலக்ஷண புருஷனே!

விளங்கு சுடர் ஆழி என்னும் படையோடு சங்கு ஒன்று உடையாய்

-

விளங்குகின்ற தேஜஸ்ஸையுடைய சக்ராயுதத்தையும் ஒப்பற்ற சங்கையும் உடையவனே!’

என நின்று

-

என்ற சொல்லாநின்று கொண்டு

இமையோர் பரவும் இடம்

-

தேவர்கள் துதிசெய்யுமிடமாய்,

பைந்தடத்து செம் கால அன்னம் பெடையோடு துகைப்ப

-

அழகிய தடாகத்திலே, சிவந்த கால்களையுடைய அன்னப் பறவை பேடையோடு கூடி ஏறித் துகைப்ப, (அதனாலே துகைப்புண்ட)

தொகை புண்டரிகத்திடை மது

-

திரளான தாமரைப் பூக்களினின்று பெருகின தேனானது

செங்கழுநீர் மடை ஓட நின்று விம்மும்

-

செங்கழுநீர் மடைகளிலும் ஓடிப் பாயும்படியாகப் பெருகப்பெற்ற

நாங்கூர்

-

திருநாங்கூரில்

மணிமாடக் கோயில் என் மனனே!  வணங்கு

 

English Translation

The celestials call, “O Different lord who subdued seven bulls for the embrace of the cowherd-dame Nappinnai!”, “O Lord who wields the conch and the discus!”, and offer worship at Nangur, where red-footed crane pairs in lakes roll and brush against the profuse lotus blooms, and the red lily in their midst flows nectar even after the petals have fallen. Offer worship in Manimadakkoyil, O Heart!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain