(1222)

இழையாடு கொங்கைத் தலைநஞ்ச முண்டிட்டு இளங்கன்று கொண்டு விளங்கா யெறிந்து,

தழைவாட வந்தாள் குருந்த மொசித்துத் தடந்தாம ரைப்பொய்கை புக்கானி டந்தான்,

குழையாட வல்லிக் குலமாட மாடே குயில்கூவ நீடு கொடிமாட மல்கு,

மழையாடு சோலை மயிலாலு நாங்கூர், மணிமாடக் கோயில் வணங்கென் மனனே.


பதவுரை

இழை ஆடு கொங்கைத் தலை நஞ்சம்

-

ஆபரணங்கள் விளங்கப் பெற்ற (பேய்ச்சி பின்) முலையிலுள்ள விஷத்தை

உண்டிட்டு

-

(அவளுயிரோடு கூட) உண்டவனாரையும்,

இளகன்று கொண்டு

-

வத்ஸாஸூரனை (எறிதடியாக)க் கொண்டு

விளங்காய் எறிந்து

-

கபித்தாஸூரன்மேல்சுழற்றி யெறிந்து இருவரையும் முடித்தவனாயும்,

வல் தாள் குருந்தம் தழைவாட ஒசித்து

-

வலிதான வேர்ப்பற்றை யுடைய குருந்தமரத்தை (அதன்) தழைகளெல்லாம் வாடியுலரும்படி முறித்தவனாயும்

தட தாமரை பொய்கை புக்கான்

-

பெரிய தாமரைக் தடாகத்திலிழிந்(து கோபிகளுடனே ஜலக்ரிடை செய்) தவனாபுமுள்ள பெருமானுடைய

இடம் தான்-;

குழை ஆட

-

மரங்களின் தளிர்கள் (மந்கமாருத்தாலே) அசைந்தாடுவதனால்

மாடே வல்லி குலம் ஆட

-

அவற்றினருகேயுள்ள பூங்கொடிகளின் திரள் ஆடவும்

குயில் கூவமழை ஆடு

-

குயில்கள் கூவவும் மேகங்கள் உலாவுகின்ற

சோலே

-

சோலைகளிலே

முயில்  ஆலும்

-

மயில்கள் நர்த்தனம் பண்ணவும் பெற்றதாய்

நீடு கொடி மாடம் மல்கு நாங்கூர்

-

நீண்ட த்வஜங்கள் நாட்டப்பெற்ற மாடமாளிகைகளினால் நிறைந்திருக்கப்பெற்றதாம திருநாங்கூரிலே

மணிமாடக்கோயில் என் மனனே! வணங்கு-.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- தடங்தாமரைப் பொய்கை புக்கான் ஸ்ரீ இதை இரண்டு வகையான நிர்வஹிப்பர்காளிய அன்றியே; ஆய்ச்சிகளோட ஜலக்ரிடை பண்ணுவதற்காகப் பொய்கையிலே புகுந்கபடியைச் சொல்லிற்றாகவுமாம். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்குமிடமான திருநாங்கூரில் மணி மாடக்கோயில் வணங்கென்மனனே!

 

English Translation

Then in the yore, the Lord drank the poison from the breast of the jeweled ogress, threw a devil-calf against a bedeviled wood-apple tree and destroyed both, toddled between two Marudu trees and broke them both, and entered the lotus pond. He resides in Nangur where the firm trees sway their branches, and creepers sway over them, the cuckoos sing. The peacocks dance, the clouds play drums and the pennons on mansion-tops flutter announcing their union. Offer worship in Manimadakkoyil, O Heart!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain