(1167)

சீரார் பொழில்சூழ்ந் தழகாய தில்லைத் திருசித்ர கூடத் துறைசெங்கண் மாலுக்கு,

ஆராத வுள்ளத் தவர்க்கேட் டுவப்ப அலைநீ ருலகுக் கருளே புரியும்,

காரார் புயற்கைக் கலிகன்றி குன்றா ஒலிமாலை யொறொன்ப தோடொன்றும் வல்லார்,

பாரா ருலக மளந்தா னடிக்கீழ்ப் பலகாலம் நிற்கும் படிவாழ்வர் தாமே.

 

பதவுரை

சீர்ஆர்பொழில் சூழ்ந்து அழகாய தில்லை திரு சித்ர கூடத்து

-

சிறந்த சோலைகளால் சூழப்பட்டு அழகுபெற்ற தில்லைத் திருச்சித்திர கூடத்திலே

உறை செங்கண் மாலுக்கு

-

நித்யவாஸம் பண்ணுகிற புண்டரி காக்ஷனான பெருமான் விஷயமாக,

ஆராத உள்ளத்தவர் கேட்டு உவப்ப

-

எவ்வளவு பகவதநுபவம் பண்ணினாலும் திருப்தி பிறவாத நெஞ்சை யுடையரான அன்பர்கள் கேட்டு ஆநந்திக்கும்படி,

அலைநீர்உலகுக்கு அருளே புரியும்

-

கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகத்திலுள்ளார்க்கு அருள் செய்யுமவராய்

கார்ஆர்புயல் கை கலிகன்றி

-

காளமேகம்போல் உதாரரான திருமங்கையாழ்வார் (அருளிச்செய்த)

குன்றா ஒலி மாலை ஓர்ஒன்பதோடு ஒன்றும் வல்லார்தாம்

-

குறையாத ஓசையை யுடைத்தான சொல்மாலையாகிய் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும் ஓதவல்லவர்கள்,

பார்ஆர்உலகம் அளந்தான் அடி கீழ்

-

பூமியையும் ஸ்வர்க்காதிலோகங்களையும் அளந்தவனான பெருமானுடைய திருவடிவாரத்திலே

பல காலம் நிற்கும்படி வாழ்வர்

-

நெடுங்காலம் அடிமைசெய்து நிற்கும்படி வாழப் பெறுவர்.

 

English Translation

Kalikanri with arms like the dark rain-could, - which always does good to the ocean-girdled Earth, -has sung this garland of songs, to the delight of devotees with boundless love for the Lord who resides in Tillai Tiruchitrakudam amid beautiful groves. Those who master it will live on this Earth for long, as devotees of the Lord who measured the Earth.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain