(1159)

காயோடு நீடு கனியுண்டு வீசு கடுங்கால் நுகர்ந்து நெடுங்காலம், ஐந்து

தீயொடு நின்று தவஞ்செய்ய வேண்டா திருமார்பனைச் சிந்தை யுள்வைத்து மென்பீர்,

வாயோது வேதம் மல்கின்ற தொல்சீர் மறையாளர் நாளும் முறையால் வளர்த்த,

தீயோங்க வோங்க ப் புகழோங்கு தில்லைத் திருச்சித்ர கூடம் சென்றுசேர் மின்களே.

 

பதவுரை

திரு மார்பினை சிந்தையுள் வைத்தும் என்பீர்

-

பிராட்டியைத் திருமார்பிற் கொண்ட பெருமானை நெஞ்சில் தரிப்போமென்றிருக்கிற பக்தர்களே!,

காயோடு நீடு கனி உண்டு வீசு கடுங் கால் நுகரிந்து

-

இளங்காய்களையும் நெடுநாளுலர்ந்த பழங்களையும் புஜித்தும் வீசுகிற உஷ்ணமான காற்றை உட்கொண்டும்

நெடுங்காலம் ஐந்து தீயூடு நின்று

-

நெடுநாள் வரையில் பஞ்சாக்நி மத்தியில் நின்றுகொண்டு

தவம் செய்ய வேண்டா

-

தபஸ்ஸூ பண்ணவேண்டர்

(பிள்ளை என்ன செய்யவேண்டுமென்னில்)

வாய் ஓது வேதம் மலிகின்ற

-

வாயாலே ஓதப்பட்டு வருகிற வேதங்கள் குறைவற்றிருக்கிற

தொல்சீர்மறையாளர் நாளும் முறையால் வளர்த்த

-

இயற்கையான நற்குணங்களமைந்த  வைதிகரிகள் நாள்தோறும் கிரமமாக அநுஷ்டித்த

தீ ஓங்க ஓங்க புகழ் ஓங்கு

-

அந்நிகார்யங்கள் வளர வளர, (அதனாலே) கீர்த்தி வளரப் பெற்ற

தில்லை திருசித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்கள்-.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- கீழ்ப்பாட்டில் ‘உயிர்காவலிட்டு” என்றதை விவரிக்கிறார் “காயோடு நீடு கனியுண்டு வீசு கடுங்கால் நுகரிந்து” என்று; இளம்பிஞ்சுகளைத் தின்றும் வெய்யிலிலும் காற்றிலுமுலர்ந்து பசையற்ற பழங்களைப் புசித்தும் வீசுகின்ற வெட்டிய காற்றைப் பருகியும் பஞ்சாக்நிமத்யத்தில்  நின்று கொண்டு தவஞ்செய்தலாகிற வீண்தொழிலை விட்டிட்டுத் தில்லைத் திருச்சித்ர கூடஞ்சென்று சேர்மின்களென்கிறார்.  பிள்ளைப் பெருமாளையங்கார் இப்பாசுரத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றித் திருவரங்கக் கலம்பகத்தில் “காயிலை தின்றுங்கானிலுறைந்துங் கதிதேடித், தீபிடைநின்றும் பூவலம் வந்துந் திரிவீர்காள், தாயிலுமன்பன் பூமகள் நண்பன் தடநாகப், பாயன் முகுந்தன் கோயிலரங்கம் பணிவீரே” என்றருளிய பாசுரம் நோக்கத்தக்கது.

 

English Translation

O people who wish to hold the Lord in your hearts! There is no need to live on fruit and vegetables, drink thin air, or stand between the five fires and do severe penance. Go and offer worship at Tillai Tiruchitrakudam where Vedic seers chant endlessly, and perform fire sacrifices every day, with ever-rising glory.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain