(1158)

ஊன்வாட வுண்ணா துயிர்க்காவ லிட்டு உடலிற் பிரியாப் புலனைந்தும் நொந்து,

தாம்வாட வாடத் தவம்செய்ய வேண்டா தமதா இமையோ ருலகாள கிற்பீர்

கானாட மஞ்ஞைக் கணமாட மாடே கயலாடு கானீர்ப் பழனம் புடைபோய்,

தேனாட மாடக் கொடியாடு தில்லைத் திருச்சித்ர கூடம் சென்றுசேர் மின்களே.

 

பதவுரை

இமையோர் உலகு தமதுஆ ஆள கிற்பீர்

-

பரமபதத்தை ஸ்வாதீநமாக ஆளவேண்டி யிருக்குமவர்களே!,

ஊன் வாட உண்ணாது

-

மாம்ஸம் வற்றி யுலரும்படி உபவாஸங்களிலிருந்து

உயிர்காவலிட்டு

-

பிராணன் மாத்திரம் போகாதபடியாக (நீரையும் காற்றையும் உட்கொண்டு பிராணனைக்) காப்பாற்றி

உடலில் பிரியா புலன் ஐந்தும் நொந்து

-

சரீரத்தை விட்டுப் போகாத பஞ்சேந்திரியங்களும் நோவ

தாம் வாடவாட

-

தாங்கள் மேன்மேலும் வாட்டமடையும்படி

தவம் செய்ய வேண்டா

-

தபஸ்ஸூ பண்ணவேண்டா

(பின்னை என்ன செய்யவேண்டுமென்னில்;)

கான் ஆட மஞ்ஞை கணம் ஆட

-

சோலைகள் அசையும்படியாக

மஞ்சை கணம் ஆட

-

மயில்களின் கூட்டங்கள் ஆடவும்

மாடே

-

பக்கத்திலே

தேன்

-

வண்டுகளானவை

கயல் ஆடுநீர்கால் பழனம் படைபோய் ஆட

-

ஜலஸம்ருத்தியையுடைய வாய்க்கால்களை யுடைத்தான நீர்நிலங்களினருகே போய் (மதுவில்நசையாலே) மேலே பறக்கவும்

மாடம் கொடி ஆடு

-

மாடங்களிலுள்ள கொடிகள் அசையாநிற்கவும் பெற்ற

தில்லை திருசித்ர கூடம்

-

தில்லைத் திருச்சித்திரகூடமென்னுந் திருப்பதியை

சென்று சேர்மின்கள்

-

சென்று சேருங்கள்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ‘இமையோருலகைத் தமதாக ஆளகிற்பீர்!, தில்லைத் திருச்சித்ரகூடஞ் சென்று சேர்மின்கள்; வாடவாடத் தவஞ்செய்யவேண்டா” என்கிறார். வேதங்களில் பி ராமணர்கள் யாகம் செய்தும் தானஞ்செய்தும் தவம்புரிந்தும் பட்டினி கிடந்தும் பேறுபெறப் பார்க்கிறார்கள் என்று ஓதப்பட்டுள்ளது. சரீரத்தை வருத்தப்பட்டுச் செய்யவேண்டியவையாயும், அப்படி செய்தாலும் ‘அது தப்பிற்று; இது தப்பிற்று’ என்று சொல்லிப் பெரும்பாலும் பலனை இழக்கவேண்டியவையாயுமுள்ள அக்கருமங்களில் கைவைத்து அநர்த்தப்பட்டுப்  போவதைக் காட்டிலும் தில்லைத்திருச் சித்திரகூடத்தைச் சென்று சேர்ந்தால் அங்குள்ள எம்பெருமானுடைய திருவருளுக்கு இலக்காகி எளிதாக வாழலாமாகையால் அது செய்யுந்களென்று முமுக்ஷூக்களை நோக்கி உபதேசிக்கிறார்.

 

English Translation

O people who wish to rule over Heaven! There is no need to do severe penance, hurting your flesh, holding your breath and stopping your five senses. Go and offer worship at Tillai Tiruchitrakudam where peacocks dance in the groves, fish dance in the waters, bees dance in the wind, and pennons dance over mansions in the sky.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain