(1157)

மூவ ராகிய வொருவனை மூவுல குண்டுமிழ்ந் தளந்தானை,

தேவர் தானவர் சென்றுசென் றிறைஞ்சத்தண் திருவயிந் திரபுரத்து,

மேவு சோதியை வேல்வல வன்கலி கன்றி விரித்துரைத்த,

பாவு தண்டமிழ் பத்திவை பாடிடப் பாவங்கள் பயிலாவே.

 

பதவுரை

மூவர் ஆகிய ஒருவனை

-

தானொருவனே மும்மூர்த்தியாக உருவெடுத்து முத்தொழில் நிகழ்த்துமவனாய

மூ உலகு உண்டு உமிழ்ந்து அளந்தானை.

-

(பிரளயகாலத்தில்) மூன்று லோகங்களையும் உட்கொண்டு (பிறகு) வெளிப்படுத்தி (மற்றொருகால் திரிவிக்கிரமனாகி) அளந்தவனாய்

தேவர் தானவர் சென்றுசென்று இறைஞ்ச

-

தேவரும் தானவரும் வந்து வந்து வணங்கலாம்படி

தண்திரு அயிந்திராபுரத்து மேவு சோதியை

-

குளிர்ந்த திருவயிந்திரபுரத்திலே நித்யவாஸம் பண்ணுகிற பரஞ்சோதியான பெருமானைக்குறித்து

வேல் வலவன் கலிகன்றி

-

வேல் பிடிக்கவல்ல திருமங்கை மன்னன்

விரித்து உரைத்த

-

விரிவாக அருளிச்செய்த

பாவு தன் தமிழ் இவை பத்து பாடிட

-

அழகிய விஸ்தார கவியாக அமைந்த இப்பத்துப் பாசுரங்களையும் பாடியநுஸந்திக்குமளவில் பாவங்கள் பயிலா பாவங்கள் சேரமாட்டா.

 

English Translation

The Lord, who swallowed, made and measured the Earth, the One who became the Three, whom the gods and Asuras go to again and again and offer worship, resides in Tiruvayindirapuram. He has been praised in this garland of cool Tamil songs by sharp speared Kalikanri. Those who master it will be freed of karmas.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain