(729)

கன்னிநன்மா மதிள்புடைசூழ் கணபுரத்தென் காகுத்தன்

தன்னடிமேல் தாலேலோ என்றுரைத்த தமிழ்மாலை

கொல்நவிலும் வேல்வலவன் குடைக்குலசே கரஞ்சொன்ன

பன்னியநூல் பத்தும்வல்லார் பாங்காய பத்தர்களே.

 

பதவுரை

என் காகுத்தன் தன் அடிமேல்

-

என் ஸ்வாமியான இராமபிரான் விஷயமாக

தாலேலோ என்று உரைத்த

-

(கௌஸல்யை) தாலாட்டிச் சொன்ன பாசுரங்களை (உட்கொண்டு)

கொல் நவிலும் வேல் வலவன் குடை குலசேகரன்

-

கொலைத்தொழில் புரிகின்ற வேலாயுதத்தைச் செலுத்த வல்லவரும் குடையையுடையவருமான குலசேகராழ்வார்

கன்னி நல் மா மதிள் புடை சூழ் கணபுரத்து

-

சாச்வதமான சிறந்த அழகிய மதிள்கள் நாற்புறமும் சூழப் பெற்ற திருக்கண்ணபுரத்திலே

சொன்ன

-

அருளிச்செய்த

பன்னிய நூல் தமிழ் மாலை பத்தும்

-

பரம்பியதாய் ஸலக்ஷணமாய்த் தமிழ்ப் பாமாலை ஆகிய இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்

வல்லார்

-

அதிகரிக்க வல்லவர்கள்

பாங்கு ஆய பத்தர்கள்

-

அமைந்த பக்திமான்களாகப் பெறுவர்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பாங்காய பக்தர்கள் = கௌஸல்யை திருத்தாயாராயிருந்து அநுபவித்தாற்போலவும், இவ்வாழ்வார் பக்தராயிருந்து அநுபவித்தாற்போலவும் பகவதநுபவத்தைப் பெறுவார்களென்க.

 

English Translation

This decad of Tamil songs by sharp spear-wielding King Kulasekara in the literary genre of Talattu was sung for the Kakutstha Lord Srirama, resident of high stone-walled Kannapuram. Those who master it will be good devotees of the Lord.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain