(727)

தளையவிழும் நறுங்குஞ்சித் தயரதன்றன் குலமதலாய்

வளையவொரு சிலையதனால் மதிளிலங்கை யழித்தவனே

களைகழுநீர் மருங்கலரும் கணபுரத்தென் கருமணியே

இளையவர்கட் கருளுடையாய் இராகவனே தாலேலோ

 

பதவுரை

தளை அவிழும் நறுகுஞ்சி

-

கட்டு அவிழும்படியான நறுநாற்றமுடைய மயிர்முடியையுடையனான

தயரதன் தன்

-

தசரத சக்ரவாத்தியினுடைய

குலம் மதலாய்

-

சிறந்த திருக்குமாரனே!

ஒரு சிலை வளைய

-

ஒப்பற்ற வில்லானது வளைய

அதனால்

-

அந்த வில்லாலே

மதிள் இலங்கை அழித்தவனே

களை கழுநீர்

-

களையாகப் பறிக்கப்பட்ட செங்கழுநீர்கள்

மருங்கு அலரும் கணபுரத்து

-

சுற்றிலும் மலரப் பெற்ற திருக்கண்ணபுரத்தி லெழுந்தருளியிருக்கிற

என் கருமணியே

இளையவர்கட்கு

-

இளையவர்கள் விஷயத்திலே

அருள் உடையாய்

-

கருணை பொருந்தியவனே!

இராகவனே! தாலேலோ

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- இளையவர்கட்கு அருளுடையாய்! வாலியை வதைத்து இளையவனான ஸுக்ரீவனுக்கு அருள்புரிந்தான்; இராவணனை வளைத்து இளையவனான விபீஷணனுக்கு அருள்புரிந்தான் என்றிறே பெருமாளுக்கு ப்ரஸித்தி துர்ப்பலர்களாய் இளைத்திருப்பவர்கள் திறத்தில் அருள் செய்பவன் என்றுமாம்.

 

English Translation

Sleep, O Raghava, benevolent to younger brothers, Talelo! My Dark gem-Lord of Kannapuram where red water-lilies grow everywhere in thickets. Your dark fragrant coiffure keeps slipping. You are the emancipator of Dasaratha’s lineage. You destroyed the fortified Lanka city wielding a matchless bow.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain