(726)

மலையதனா லணைகட்டி மதிளிலங்கை யழித்தவனே

அலைகடலைக் கடைந்தமரர்க் கமுதருளிச் செய்தவனே

கலைவலவர் தாம்வாழும் கணபுரத்தென் கருமணியே

சிலைவலவா சேவகனே சீராம தாலேலோ

 

பதவுரை

மலை அதனால் அணைகட்டி

-

மலைகளைக் கொண்டு ஸேதுபந்தனம் பண்ணி

மதிள் இலங்கை அழித்தவனே

-

அரணையுடைத்தான லங்காபுரியைப் பாழ்படுத்தினவனே

அலை கடலை கடைந்து

-

அலையெறிகின்ற திருப்பாற்கடலைக் கடைந்து

அமரர்க்கு

-

தேவர்களுக்கு

அமுது

-

அம்ருதத்தை

அருளிச்செய்தவனே

-

கொடுத்தருளினவனே!

கலை வலவர் தாம்வாழும் கணபுரத்து

-

ஸகல சாஸ்த்ரங்களையும் அறிந்தவர்கள் வாழ்கிற திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிற

என் கருமணியே

சிலைவலவா

-

(ஸ்ரீ சார்ங்கமென்னும்) வில்லைச் செலுத்த வல்லவனே!

சேவகனே

-

வீரனே!

சீராமா! தாலேலோ

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- சேவகனே = சேவகம் என்று பராக்கிரமத்துக்குப் பெயராதலால், மஹாவீரனே என்றபடி சிலைவலவா! சேவகனே! என்ற சேர்த்தியால், சார்ங்கமும் மிகை என்னும் படியான வீரப்பாடுடையவன் என்பது போதரும்

 

English Translation

Sleep, my brave bow-wielding Srirama, Talelo! O Dark-gem-Lord of Kannapuram, where master craftsmen reside! You made a bridge of rocks across the ocean and destroyed the fortified Lanka. You churned the Milk Ocean and gave ambrosia to the gods!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain