(725)

ஆலினிலைப் பாலகனா யன்றுலக முண்டவனே

வாலியைகொன் றரசிளைய வானரத்துக் களித்தவனே

காலின்மணி கரையலைக்கும் கணபுரத்தென் கருமணியே

ஆலிநகர்க் கதிபதியே அயோத்திமனே தாலேலோ

 

பதவுரை

அன்று

-

முன்பு மஹாப்ரளயம் வந்தபோது

ஆலின் இலை

-

ஓர் ஆலந்தளிரிலே

பாலகன் ஆய்

-

குழந்தை வடிவாய்க் கொண்டு

உலகம் உண்டவனே

-

லோகங்களையெல்லாம் திருவயிற்றில் வைத்து நோக்கினவனே!

வாலியை கொன்று

-

வாலியைக் கொலை செய்து

இளைய வானரத்துக்கு

-

அவனது தம்பியான ஸுகரீவனுக்கு

அரசு அளித்தவனே

-

ராஜ்யத்தைக் கொடுத்தவனே!

காலில் மணி

-

கால்வாய்களிலுள்ள ரத்நங்களை

கரை அலைக்கும்

-

கரையிலே கொண்டு கொழிக்கப்பெற்ற

கணபுரத்து

-

திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தளியிருக்கிற

என் கருமணியே

ஆலி நகர்க்கு

-

திருவாலி திருநகரிக்கு

அதிபதியே

-

தலைவனே!

அயோத்திமனே

-

அயோத்தி நகர்க்கு அரசனே!

தாலேலோ

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- காலின்மணி கரையலைக்கும் = உள்ளுக்கிடக்கிற ரத்நங்களைக் காற்றாலே கரையிற்கொழிக்கு மென்னுதல், அன்றி, கால் என்று கால்வாய்களைச் சொல்லிற்றாய், கால்வாய்களிலுள்ள மணிகளைக் கொண்டு வந்து கரையிலே ஏறிடுமென்னுதல், ஆலிநகர்க் கதிபதியே என்றவிடத்தில் ஒரு வாலியைக் கொன்று ஒரு வாலி தன்னைத் துணையாகக் கொள்ளப்பெற்றதே என்று சாடூக்தி அருளிச் செய்வர் பெரியவாச்சான் பிள்ளை.

 

English Translation

Sleep, O King of Ayodya, Talelo! My dark-gem-Lord of kannapuram by the seashore, where winds cause waves that wash gems! You are the Lord of Tiruvali city, you are the child who swallowed the Universe and slept on a fig leaf. Your killed the monkey-king Vali and gave the kingdom to the younger brother Sugriva!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain