(720)

புண்டரிக மலரதன்மேல் புவனியெல்லாம் படைத்தவனே

திண்டிறலாள் தாடகைதன் உரமுருவச் சிலைவளைத்தாய்

கண்டவர்தம் மனம்வழங்கும் கணபுரத்தென் கருமணியே

எண்டிசையு மாளுடையாய் இராகவனே தாலேலோ

 

பதவுரை

புண்டரிகம் மலர் அதன் மேல்

-

(திருநாபியில் அலர்ந்த) தாமரைப்பூவின் மேல் (பிரமனைத் தோற்றுவித்து அவன் முகமாக)

புவனி எல்லாம் படைத்தவனே

-

உலகங்கள் எல்லாவற்றையும் ஸ்ருஷ்டித்தவனே!

திண் திறலாள் தாடகைதன்

-

த்ருடமான பலத்தையுடையளான தாடகையினுடைய

உரம் உருவ

-

மார்வைத் துளைக்கும்படியாக

சிலை வளைத்தாய்

-

வில்லை வளைத்து அம்புகளை எய்தவனே!

கண்டவர்

-

ஸேவித்தவர்கள்

தம் மனம் வழங்கும்

-

தங்கள் மனத்தைத் தாங்களே இசைந்து கொடுப்பதற்குத் தகுந்த

கணபுரத்து என் கருமணியே;

எண் திசையும்

-

எட்டுத்திக்கிலுள்ளவர்களையும்

ஆள் உடையாய்

-

அடிமை கொண்டருளுபவனே!

இராகவனே! தாலேலோ

-

ஸ்ரீராமனே! (உனக்குத்) தாலாட்டு

 

English Translation

Sleep, O Lord of the eight Quarters, Talelo! My Dark-gem-Lord of Kanriapuram! You shot an arrow that pierced strong Tataka’s chest, you created the world on a lotus flower, you steal the hearts of those who see you!

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain