(3765)

மெல்லிலைச் செல்வண் கொடிபுல்க வீங்கிளந் தாள்கமுகின்,

மல்லிலை மடல்வாழை யீங்கனி சூழ்ந்து மணம்கமழ்ந்து,

புல்லிலைத் தெங்கி னூடுகால் உலவும்தண் திருப்பூலியுர்,

மல்லலம் செல்வக் கண்ணந்தாள் அடைந்தாள் இம் மடவரலே.

 

பதவுரை

மெல் இலை செல்வம் வண் கொடி புல்க

-

மெல்லிய இலைத்தழைப்பையும் அழகையுமுடைய வெற்றிலைக்கொடி சூழ்ந்தணைக்க

வீங்கு இள தாள் கமுகின்

-

அத்தாலே முதிர்ந்து இளகிப்பதித்த அடியுரத்தை யுடைய கமுகினருகேயுள்ள

மல் லை மடல் வாழை

-

செறிந்த இலைகளையும் மடல்களையுமுடைய வாழைகளினுடைய

ஈன் கனி சூழ்ந்து

-

பழக்குலைகள் சூழ்ந்திருக்கப்பெற்றதனால்

மணம் கமழ்ந்து

-

பரிமளம் விஞ்சி

புல் இலை தெங்கி னூடு

-

செறிந்த ஓலைகளையுடைய தென்னை மரங்களின் நடுவே

கால் உலவும்

-

தென்றற்காற்று உலாவும்படியான

தண் திருப்புலியூர்

-

குளிர்ந்த திருப்புலியூரில்

மல்லல் அம் செல்வம் கண்ணன் தாள்

-

ப்ரணயித்வமாகிற பெருஞ்செல்வத்தையுடையனான எம்பெருமானது திருவடிகளை

இ மடவரல் அடைந்தாள்

-

இத்தலைவி அடைந்தாள் போலும்.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- திருப்புலியூரிலுள்ள அஃறிணைப் பொருள்களுங்கூட ஒன்றோடொன்று கலந்து பரிமாறி வாழாநிற்கு மியல்வைக்கண்டு இத்தலைவியும் அத்திருப்பதி யெம்பெருமானோடே கலந்துவாழப்பெற்றாளென்கிறாள் தோழி. கமுகமரத்திலே வெற்றிலைக் கொடி படர்ந்திருக்கையாகிற சேர்த்தி முதலடியிலே கூறப்பட்டது. ஸ்ரீ குணரத்நகோசத்தில் (3) * அநுகல த்துகாண்டாலிங்கநேத்யாதிச்லோகத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதனைக் கற்பகத்தருவாகவும், ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரைக் கற்பக்க் கொடியாகவும் உருவகப்படுத்திக் கூறியிருப்பது இங்கே நினைக்கத்தக்கது.

இதற்குமேல், தென்றலானது வாழைத்தோப்பிலே புகுந்து புறப்பட்டுத் தென்னத்தோப்பிலே வீசாநின்றதென்று சொல்லுகிறவிதனால் இதுவுமொரு விலக்ஷணஸம்ச்லேஷமென்று காட்டினபடி. ஆக இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு அமைந்த தலத்தில் இவளும் தானுகந்த விஷயத்தை அணையப்பெற்றது வியப்பன்றே, ப்ராப்தமேயென்றாளாயிற்று.

 

English Translation

Betel creepers with tender leaves embrace the Areca trunks there.  The cool breeze blows over ripe plantain fruit and wafts the fragrance over caressing coconut leaves in Tiruppuliyur. This young one has attained the feet of the affluent Krishna there

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain