(1989)

முன்னுல கங்க ளேழும் இருள்மண்டி யுண்ண முதலோடு வீடு மறியாது,

என்னிது வந்த தென்ன இமையோர் திகைப்ப எழில்வேத மின்றி மறைய,

பின்னையும் வான வர்க்கும் முனிவர்க்கும் நல்கி யிருள்தீர்ந்திவ் வைய மகிழ,

அன்னம தாயி ருந்த ங் கறநூல் உரைத்த அதுநம்மை யாளு மரசே.

 

பதவுரை

முன்

முன்பொருகால்

உலகங்கள்     எழும்

ஸகல லோகங்களையும்

மண்டி உண்ண

வியாபிக்கும்படியாகவும்

இமையோர்

தேவர்கள்

முதலோடு வீடும் அறியாது

ஆதியுமந்தமுமறியாமல்

எண் இது வந்தது என்ன

திடீரென்று இப்படியான விது என்னோ? என்று

திசைப்ப

திகைத்து நிற்கும்படியாகவும்

எழில் வேதம்

அழகிய வேதங்கள்

இன்றி முறைய

இல்லாமல் மறைந்து போனவளவிலே

பின்னையும்

மீண்டும்

வானவர்க்கும்

தேவர்களுக்கும்

முனிவர்க்கும்

மஸர்ஷிகளுக்கும்

நல்கி

அருள் கூர்ந்து

இவையம்

இவ்வுலகமானது

இருள் தீர்ந்துமகிழ

இருளால் விடுபட்டு ஆநந்திக்கும்படியாக

அன்னம் அது ஆய் இருந்து

ஹம்ஸரூபியாய்த் திருவவதாரித்து

அங்கு

அப்போது

அறம் நூல்

வேத  சாஸ்திரங்களை

உரைத்த

அருளிச்செய்த

அது

அந்தப் பரஞ்சோதியே

நம்மை அரசுஆளும்

நம்மை அடிமை கொள்ளும்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- ஹம்ஸரவதார வரலாற்றைப் பேசும் பாசுரம் இது. முன்னொரு காலத்தில் மதுகைடபரென்ற அசுர்ர்கள் பிரமதேவனிடத்திலிருந்து வேதங்களை அபஹாரித்துக்கொண்டு கடலில் முழுகி மறைந்துவிட, ஞான வொளியைத்தரும் பெருவிளக்கான வேதங்கள் ஒழிந்தமைபற்றி உலகமெங்கும் போரிருள் மூடி நலியா நிற்க, பிரமன் முதலியோரனைவரும் கண்கெட்டவர்போல யாதொன்றும் செய்யவறியாமல் திகைத்து வருந்துவது கண்டு திருவுள்ள மிரங்கித் திருமால் கடலினுட்புக்கு அவ்வசுரர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடித்துக் கொன்று வேதங்களை மீட்டுக் கொணர்ந்து ஹம்ஸரூபியாய்ப் பிரமனுக்கு உபதேசித்தருளினன்; இவ்வரலாற்றைச் சிறிது வேறுபடக் கூறுவதலுமுண்டு.

 

English Translation

Long ago lwhen the worlds were engulfed in darkness, the celestials, not knowing the origin or the end, despaired and asked, "What has happened to us?". Even the Vedas disappeared in answer to the prayers of gods and sages, the Lord came as a swan and divulged the sacred texts, lifting the darkness of the world and pleasing all. That Avatara is our protector and king.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain