(1987)

இருநில மன்னர் தம்மை யிருநாலும் எட்டு மொருநாலு மொன்று முடனே,

செருநுத லூடு போகி யவராவி மங்க மழுவாளில் வென்ற திறலோன்,

பெருநில மங்கை மன்னர் மலர்மங்கை நாதர் புலமங்கை கேள்வர் புகழ்சேர்,

பெருநில முண்டு மி ழ்ந்த பெருவாய ராகி யவர்நம்மை யாள்வர் பெரிதே.

 

பதவுரை

இருநிலம் மன்னா; தம்மை

பரம்பின இப்பூமண்டலத்திலிருந்த அரசர்களின்

இருநாலும் எட்டும் ஒரு நாலுடனே ஒன்றும்

இருபத்தொரு தலைமுறையளவும்

செரு நுதலூடு போகி

பூசற்களத்தின் முகப்பிலே சென்று

அவர் ஆவி மங்க

அவ்வரசர்களின் உயிர்முடியும்படியாக

மழுவாளில்

கோடாலிப்படையினால்

வென்ற

கொன்றொழித்த

திறலோன்

மிடுக்கையுடையராய்

நெருநிலம் மங்கை மன்னா;

பூமிப்பிராட்டிக்கு நாயகராய்

மலர் மங்கை நாதர்

பெரிய பிராட்டியர்க்கும் நாதராய்

புலம் மங்கை கேள்வர்

தன்னுடைய ஸகலேந்திரியங்களையும் இழுக்கவல்ல நீளா தேவிக்கும் நாயகராய்

புகழ் சேர்

மஹாயசஸ்வியாய்

(பிரளய காலத்திலே)

 

பெரு நிலம்

பூமியை முழுதும்

உண்டு

திருவயிற்றில் வைத்துநோக்கி

உமிழ்ந்த

பின்பு வெளிப்படுத்தியருளின

பெருவாயர் ஆகியவர்

பெரிய திருவாயையுடையரான பெருமாள்

பெரிதே

மேலுள்ள மஹாகாலமெல்லம்

நம்மைஆள்வர்

நம்மை அடிமைகொள்வர்

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- பரசுராமாவதாரத்தைப் பேசும் பரசுரம் இது. முமுக்ஷுக்களுக்குப் பரசுராமாவதாரம் உபாஸநைக்கு உரியதன்றாகிலும் விரோதிகளைக் களைந்தொழித்த உபகாரத்துக்குத் தோற்றுத் துதிப்பதில் குறையில்லை யென்க. ஆழ்வார்கள் இப்பரசுராமாவதாரத்தைப் பற்றிப் பேசுவதும், இராமாநுசநூற்றந்தாதியில் “கோக்குல மன்னரை மூவெழுகால் ஒரு கூர்மழுவால் போக்கிய தேவனைப் போற்றும் புனிதன்….. இராமாநுசன்” என்று அமுதனார்அருளிச்செய்வதும் விரோதி நிரஸநஸ்வபாவத்துக்குத் தோற்றுத் துதிப்பது மாத்திரமே யென்க.

 

English Translation

The wicked Ravana came to the forest hut when the beautiful sharp-eyed Sita was alone, and abducted her.  Our Lord Tirumai Singled out the wonder-deer from the herd and killed it.  He then rained fire-spitting arrows over the Rakshasa;s Lanka haunt and routed the city. That Avatara is our protect for and king.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain