(1986)

வெந்திறல் வாணன் வேள்வி யிடமெய்தி அங்கோர் குறளாகி மெய்ம்மை யுணர

செந்தொழில் வேத நாவின் முனியாகி வைய முடிமூன் றிரந்து பெறினும்,

மந்திர மீது போகி மதிநின்றி றைஞ்ச மலரோன் வணங்க வளர்சேர்,

அந்தர மேழி னூடு செலவுய்த்த பாதம் அதுநம்மை யாளு மரசே.

 

பதவுரை

வெம் திறல்

கொடிய வலிமையையுடையனான

வாணன்

மஹாபலியினுடைய

வேள்வி இடம்

யாகபூமியிலே

அங்கு ஓர்  குறள் ஆகி

விலக்ஷணவாமனமூர்த்தியாய்க் கொண்டு

எய்தி

எழுந்தருளி

மெய்ம்மை உணர

இவன் மெய்யான யாசகன் என்று மாவலி தொரிந்து கொள்ளுமாறு

செம் தொழில் வேதம்நாவின் முனி ஆகி

நல்ல அனுஷ்டானங்களில் உபயோகப்படுகின்ற வேதத்தை நாவினால் உச்சரிக்கின்ற ரிஷிபோல  நின்று

மூன்று அடிஐவயம்

மூவடி நிலத்தை

இரந்து

யாசித்து

பெறினும்

பெற்றவாறே

மந்தரம் மீது போகி

மந்தரத்துக்கு மேலேபோய் அளாவி

மதிநின்று இறைஞ்ச

சந்திரன் நின்றுதொழும்படியாகவும்

மலரோன்

நான்முகக்கடவுள்

வணங்க

வணங்கும்படியாகவும்

வளர்சேர்

வளர்ந்து செல்லுவதாய்

அந்தரம் எழின் ஊடு

மேலுலகங்களேழினுள்ளும்

செலஉய்த்த பாதம்அது

செல்லும்படி நடத்தப்பெற்ற அந்தத்திருவடி யானது

நம்மை அரசு ஆளும்

நம்மை ரக்ஷிக்கக் கடவது.

 

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார் எழுதிய

விளக்க உரை

***- வாமநாவதாரத்தையும் த்ஜீவிக்ரமாவதாரத்தையும் ஒருங்கே அநுபவித்துப் பேசும் பாசுரம் இது. மாவலி ஔதாரயத்தில் மிக்க ப்ரஸித்திபெற்றிருக்கச் செய்தேயும் தேவாக்ளின் குடியிருப்பை அழிக்கும்படியான மிக்க திறல்கொண்டிருந்ததனால் ‘வெந்திறல் வாணன்’ எனப்பட்டது. அவனுடைய யஜ்ஞ பூமியில் வாமநமூர்த்தி யெழுந்தருளும்போது வேத வாக்கியங்களை ஆவ்ருத்தி செய்துகொண்டே யெழுந்தருளினமையால் “வேதநாலின் முனியாகி” என்றது. ‘இவன் உண்மையான பிரமசாரிதான்’ யாசகஞ்செய்யவே வந்திருக்கிறான்; என்று மாவலி நினைக்கும்படியாகச் செய்த செயலாதலால் ‘மெய்ம்மையுணர’ எனப்பட்டது.

செந்தொழில் வேதம்=யஜ்ஞம் முதலிய நல்ல அநுஷ்டானங்களுக்கு உபயோகப்படுகிற வேதம் என்றபடி. முன்னடிகளிரண்டாலும் வாமநாவதாரச் செயலைப் பேசிப் பின்னடிகளால் த்ஜீவிக்ரமாவதாரச் செயலைப் பேசுகிறார். இப்பின்னடியையே திருநெடுந்தாண்டகத்தில் “ஒண்மிதியிற் புனலுருவியொருகால் நிற்பவொருகாலுங் காமருசீரவுணனுள்ளத்து, எண்மதியுங் கடந்தண்டமீது யோகயிரு விசும்பினுடு போயெழுந்து, மேலைத் தண்மதியுங்கதிரவனுந் தவிர வோடித்தாரகையின் புறந்தடவி அப்பால் மிக்கு, மண்முழுது மகப்படுத்து நின்ற வேந்தை மலர் புரையுந் திருவடியே வணங்கினேனே” என்ற பாசுரத்திற்பன்னி யுரைத்திருப்பது காண்க.

 

English Translation

The Lord of Sri, Bhu and Nila once came with a battleaxe and destroyed twenty one crowned kings in battles.  He is the one who swallowed the universe and remade if from his stomach, That Avatara is our protector and king forever.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain