(1512)

வில்லார் விழவில் வடமதுரை விரும்பி விரும்பா மல்லடர்த்து

கல்லார் திரடோள் கஞ்சனைக் காய்ந்தான் பாய்ந்தான் காளியன்மேல்

சொல்லார் சுருதி முறையோதிச் சோமுச் செய்யும் தொழிலினோர்

நல்லார் மறையோர் பலர்வாழும் நறையூர் நின்ற நம்பியே.

 

பதவுரை

வில் ஆர் விழவில்

-

(கம்ஸன் நடத்தின ததுர்யாகத்திலே)

வட மதுரை விரும்பி

-

வடமதுரைக் கெழுந்தருள ஆசைப்பட்டு (எழுந்தருளின வளவிலே)

விரும்பா

-

எதிரிகளான

மல்

-

மல்லர்களை

அடர்த்து

-

முடித்து (அதன் பிறகு)

கல் ஆர் திரள் தோள் கஞ்சனை காய்ந்தான்

-

மலை போன்று திரண்ட தோள்களை யுடையனான கம்ஸனைச் சீறிக் கொன்றவனும்

காளியன் மேல்

-

காளிய நாகத்தின் மீது

பாய்ந்தான்

-

குதித்து அதனை வலியத்தின் வலுமான பெருமான்,

சொல் ஆர் சுருதி

-

(குற்றமற்ற) சொற்கள் நிரம்பீய வேதங்களை

முறை ஓதி

-

முறைப்படியே அதிகரித்து

சோமு செய்யும் தொழிலினோர்

-

ஸோமயாகம் முதலியயாகங்களை நடத்துவதைக் கருமமாக வுடையராய்

நல்லார்

-

விலக்ஷணரான

மறையோர் பலர் வாழும்

-

வைதிகர்கள் பலர்வாழுமிடமான

நறையூர், நின்ற நம்பி-.

 

English Translation

The Lord of Naraiyur glody went to the bow worship in old Mathura, killed the terrible wrestiers and kamsa, danced on hoods of Kaliya-snoke, Vedic seers who learn by heart the chants-of-Vedic four mantras, Daily offer oblation, through the well-kept fire-altar.

 
வருகை பதிவு

அறிமுகம்

உள்ளடக்கம்

இணைப்புகள்

Follow us on

எங்களைப் பற்றி
தள அறிமுகம்
அறிவிப்பு
கடிதங்கள்

தொடர்பு
பிரபந்தம்
திவ்ய தேசங்கள்
கதைகள்
கட்டுரைகள்

பக்தி இலக்கியம்
வைணவ இணைய தளங்கள்
வலைப் பூக்கள்


Facebook
Twitter 
 
Sitemap | Disclaimer
© Dravida Veda | All rights reseved
Web Design - Purple Rain